Klik hier voor het bestuurlijk manifest 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd'

Ondertekenaars van het manifest 

Gemeenten:
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 

Brancheorganisaties:
ActiZ jeugd; Federatie Opvang; Jeugdzorg Nederland; GGD GHOR Nederland; GGZ Nederland; MEE NL; Sociaal Werk Nederland; Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland; Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra

Beroepsorganisaties:
AJN jeugdartsen Nederland; Artsenfederatie KNMG; beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW); BV Jong, Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologen en haar specialismen (NVGzP); Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP); Nederlands Instituut van Psychologen (NIP); Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO); Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP); P3N Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen; Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN); Vereniging voor Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK).

Ondersteuners van dit initiatief
Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Kinderombudsman Amsterdam, Landelijk Kenniscentrum LVB, Landelijk Platform GGz, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Nederlands Jeugdinstituut,Nationale Jongerenraad (NJR), Programma i-Sociaal Domein, Raad voor de Kinderbescherming, Samenwerkend Toezicht Jeugd, Trimbos-instituut, UW ouderplatform

We vroegen de ondersteunende partijen om een aanmoedigende boodschap. Een aanmoedigende brief is ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De volgende boodschappen hebben we op de dag van de conferentie ontvangen:

 • De dialoog / het goede gesprek is de beste, maar vermoedelijk ook de enige oplossing. Hoop dat dit manifest hieraan bijdraagt (Ministerie VWS)
 • Een goede relatie tussen ouders, kinderbeschermers en hulpverleners helpt om de veiligheid van het kind te verhogen. Een goede relatie begint met vertrouwen (Raad voor de Kinderbescherming)
 • Nu samen weer focus en een gedeeld resultaat (Ministerie V&J)
 • Wij blijven de luis in de pels en blijven het inhoudelijke debat stimuleren (UW ouderplatform)
 • Veel blijven praten (Kinderombudsman Amsterdam)
 • Wij hopen en verwachten dat dit manifest en de vuistregels helpen het vertrouwen te herstellen tussen jongeren, ouders, hulpverleners, instellingen, gemeenten etc. (NJI)
 • Wij, samenwerkende inspecties, zijn voor goede en tijdige informatie-uitwisseling voor de veiligheid van het kind (Samenwerkend Toezicht Jeugd)
 • Wij zullen het manifest en de vuistregels laten leven als houvast voor de kinder- en jeugdggz professionals, als houvast en ondersteuning van hun professionaliteit (Kenniscentrum KJP)
 • Bewustwording van het belang van privacy begint ermee dat je als gemeente/hulpverlener te realiseren hoeveel cliënten sowieso al over zichzelf delen als ze zorg ontvangen.

Over 1 jaar gaan we er vanuit dat ondertekenaars:

 • trots zijn op hun privacy beleid dat voor de cliënten vindbaar en toegankelijk op de website is geplaatst;
 • aantoonbaar hebben geïnvesteerd in bewustwording van belang van privacy door bijv. een scholingsdag.

Ons aanbod om organisaties desgevraagd te ondersteunen door, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, mee te denken vanuit cliëntperspectief is gedurende het hele jaar geldig! (Landelijk Platform GGz)

Wilt u nog ondertekenen of uw ondersteuning uitspreken? Maak dit dan kenbaar bij bij leonsonnenschein@ziggo.nl