DINSDAG 21 MAART
Ronde 1: 14.00 – 15.15 uur

Workshops
1A. Actualiteiten
1B. BBV in de praktijk
1C. Datalekken
1D. Taxeren op gebruiksoppervlakte in het licht van ontwikkelingen in gebruik van geoinformatie
1E. Sociale media & Transparantie: ontwikkelingen en reacties

1F. Actualiteiten Invordering
1G. Samen organiseren
1H. Het 3D-Voxelmodel van 4Value levert in bulk inhouden én BAG-gebruiksoppervlakten!
1I. Hoe ziet Belastingen er in 2030 uit?

Vaardighedensessies
1J. ‘De expert in ontwikkeling’: inhoud vs. Vaardigheid Vervallen
1K. Training Bewust Beïnvloeden

Ronde 2: 16.00 – 17.15 uur

Workshops
1L. Actualiteiten
1M. Privacy
1N. Stroomschema gegevenslevering door afdeling belastingen
1O. Waarderingsinstructie 2017 - Focus op Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie
1P. Modernisering rechtspraak
1Q. BZK: Serious game
1R. Aandacht voor de belastingplichtige
1S. Visie op een belastingzaak!
1T. Lokale lastenmeter

Vaardighedensessies
1U. ‘De expert in ontwikkeling’: inhoud vs. Vaardigheid Vervallen
1V. Training Bewust Beïnvloeden

WOENSDAG 22 MAART
Ronde 3: 10.00 – 11.15 uur

Workshops
2A. Actualiteiten
2B. BBV in de praktijk
2C. Datalekken
2D. Taxeren op gebruiksoppervlakte in het licht van ontwikkelingen in gebruik van geoinformatie

2E. E-WOZ: Transparantie door interactieve WOZ voormeldingen?
2F. Actualiteiten Invordering
2G. Herziening precariobelasting ondergrondse leidingen

Vaardighedensessies
2H. Hoe ziet Belastingen er in 2030 uit?
2I. Patroondoorbrekend denken en doen
2J. Hoe helder wilt u het hebben?

Clinic
2K. Met Data B. Mailservice schiet u altijd in de roos

Ronde 4: 11.45 – 13.00 uur

Workshops
2L. BZK: Serious game

2M. Privacy
2N. Stroomschema gegevenslevering door afdeling belastingen
2O. Waarderingsinstructie 2017 - Focus op Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie

2P. Herziening precariobelasting ondergrondse leidingen
2R. Overzicht gemeentefinanciën
2S. 
Het 3D-Voxelmodel van 4Value levert in bulk inhouden én BAG-gebruiksoppervlakten!
2Q. Sociale media & Transparantie: ontwikkelingen en reacties
2T. Procederen bij de rechter; transparant en vertrouwelijk tegelijk

Vaardighedensessies
2U. Patroondoorbrekend denken en doen
2V. Hoe helder wilt u het hebben?

Omschrijving per workshop

1A/1L/2A. Actualiteiten
Dit onderwerp is een vaste waarde op de VNG Belastingconferentie. In deze workshop komen de belangrijkste actuele onderwerpen aan bod van het gemeentelijk belastinggebied en de Wet WOZ. Regelgeving, jurisprudentie en de uitvoeringspraktijk, alles komt aan bod. Ook zal de rol van de VNG toegelicht worden. Zijn er onderwerpen die u graag behandeld wilt hebben? Stuur dan een e-mailbericht naar belastingconferentie@vng.nl onder vermelding van: “Actualiteiten Workshop”.
Spreker: Robbert Verkuijlen (VNG)


1B/2B. BBV in de praktijk
Kostenonderbouwing in de paragraaf lokale heffingen
In de begroting 2017 moet voor het eerst de kostenonderbouwing van de lokale heffingen in de paragraaf lokale heffing zijn opgenomen. Dat moet aan de hand van de taakvelden uit de begrotingsvoorschriften. In de workshop krijgt u een korte toelichting op de handreiking van de VNG. Daarnaast is er ruim aandacht voor de paragrafen van een aantal gemeenten. Hoe hebben ze het aangepakt, wat is het resultaat en wat valt er van elkaar te leren?
Spreker: Jacco Slomp (VNG)


1C/2C. Datalekken
Een datalek zit in een klein hoekje! Bescherm uw kroonjuwelen!
In het belastingdomein wordt niet alleen veel gewerkt met vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens en financiële gegevens, er wordt ook veel samengewerkt met diezelfde gegevens. Deze gegevens vormen de kroonjuwelen van uw organisatie. Juist in de uitwisseling en opslag van deze kroonjuwelen schuilen risico’s die niet altijd even zichtbaar zijn. Een datalek zit in een klein hoekje. Hoe herkent u de risico’s en wat kunt u doen om deze tegen te gaan?
Op basis van een recente casus zal Anita van Nieuwenborg, kwartiermaker privacydienstverlening van de unit Informatiebeveiliging & Privacy ingaan op de belangrijkste risico’s in uw organisatie, in uw samenwerkingsketens en in de samenwerking met uw toeleveranciers. Vervolgens krijgt u inzicht in de maatregelen die u kunt nemen om incidenten en datalekken zo veel als mogelijk te voorkomen en welke ondersteuning u daarbij mag verwachten vanuit de VNG, KING en de informatiebeveiligingsdienst (IBD), de collectieve voorziening van gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging vanuit de VNG en KING.
Spreker: Anita van Nieuwenborg en Gerard Heimans (VNG)

1D/2D. Taxeren op gebruiksoppervlakte in het licht van ontwikkelingen in gebruik van geoinformatie
Gemeenten moeten vóór 1 januari 2022 bij het taxeren van woningen de gebruiksoppervlakte gebruiken. In deze sessie gaan we in op de vraag waarom dit besluit genomen is en hoe een gemeente dat kan aanpakken.
Die maatregel staat niet op zichzelf. Samenhangende geo-informatie wordt immers steeds belangrijker voor het werken binnen de overheid en voor het communiceren met burgers en bedrijven. WOZ-geometrie wordt daarbij natuurlijk een keer verplicht in relatie met de kadastrale grenzen.
De echte doorbraak wordt 3D geometrie. Virtual reality wordt de realiteit voor geïntegreerd en doelmatig bijhouden van WOZ-objectkenmerken, BAG, BGT en nog veel meer. We laten zien welke kant die ontwikkelingen op gaan en wat u daarmee kunt.
Sprekers: Ben Bervoets, Caspar Remmers, Ivo Lechner (Waarderingskamer) en Mark Verschuur (gemeente Den Haag)

1E/2Q. Sociale media & Transparantie: ontwikkelingen en reacties
Het WOZ-waardeloket en belanghebbenden betrekken bij het actueel houden objectkenmerken (eWOZ) zijn belangrijke stappen op terrein van transparantie. Maar transparantie is meer, transparantie betekent ook luisteren naar wat er leeft en reageren op signalen. Sociale media bieden genoeg mogelijkheden om daar vorm aan te geven.
De Waarderingskamer volgt elk jaar in de eerste drie maanden wat er gebeurt op sociale media. We delen graag wat ons daarbij opvalt. We zien goede en minder goede voorbeelden van webcare in het kader van de WOZ. Maar webcare staat niet op zich. Webcare moet een logisch onderdeel zijn van de strategie en één van de instrumenten van de organisatie op het terrein van transparantie en communicatie.
Sprekers: Mathilde Witkam (Waarderingskamer) en Ilona Kooijman (gemeente Zaanstad)


1F/2F. Actualiteiten Invordering
Het invorderingsgebied is volop in beweging en zal daarom niet ontbreken op de belastingconferentie. Rosalie van Heijst, senior beleidsmedewerker bij de VNG, gaat tijdens dit deelprogramma in op de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van de invordering en de kwijtschelding en welke gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke praktijk.
Spreker: Rosalie van Heijst (VNG)

1G. Samen organiseren
Samen Organiseren is een brede beweging van gemeenten om beleidsneutrale processen meer te standaardiseren en gezamenlijk te ondersteunen of uit te voeren. Dit gaat door een aanpak van onderop van, voor en door gemeenten.
Op gebied van belastingen wordt al heel veel samen gewerkt. Daar willen we op voortbouwen. Welke processen kunnen we standaardiseren en opschalen? Wat kunnen we leren van de diverse belastingsamenwerkingen? Tot nu toe lukt het niet vaak om gestandaardiseerde oplossingen echt landelijk op te schalen, maar hoe moet het dan wel lukken?

Sprekers: Arri Hartog (directeur gemeentebelastingen Gemeente Dordrecht) en Marien van der Kraan (gemeentesecretaris Dordrecht)

1H/2S. Het 3D-Voxelmodel van 4Value levert in bulk inhouden én BAG-gebruiksoppervlakten!
4Value heeft samen met een universitair docent van de TU-Delft een methode ontwikkeld waarmee het mogelijk is, om op basis van reeds beschikbare bronnen, een 3D-model te genereren waarmee betrouwbare referentiemetingen van zowel inhouden als BAG-gebruiksoppervlakten kunnen worden uitgevoerd. Met deze methode is het mogelijk om, in bulk en met een beperkte investering, de inhouden en BAG-gebruiksoppervlakten van alle grondgebonden woningen te berekenen (gemiddeld circa 80% van het totale objectenbestand).
Het belang van het kunnen beschikken over juiste inhouds- én BAG-gebruiksoppervlakten van vastgoedobjecten neemt toe. De openbaarheid van de WOZ-waarde, het toezicht door de Waarderingskamer, de online combinatie van WOZ- en BAG-gegevens en vooral de eis van de Waarderingskamer om binnen vijf jaar over te gaan naar een waardebepaling op basis van BAG-gebruiksoppervlakten, maken dat met name de betrouwbaarheid van de primaire objectkenmerken inhoud en BAG-gebruiksoppervlakte zal moeten worden geborgd.

3D-modellering
Het 3D-model van 4Value is gebaseerd op Voxel-technologie. Deze methodiek biedt het voordeel dat modelverstoringen ten opzichte van de reguliere polygoon-technologie (gebruikt door andere aanbieders) worden ondervangen. Kortgezegd kan van iedere grondgebonden woning een 3D-model worden gegenereerd, er is geen sprake van uitval bij ‘lastige’ objecten. Een 3D-Voxelmodel biedt mogelijkheden om inhouden en BAG-gebruiksoppervlakten (NEN2580) te meten.
Sprekers: Ben Gorte (faculty of civul engineering and geosciences TU Delft), Stefan van Es (4Value) en een gemeentelijke gebruiker van de 3D-Voxel-technologie

1I/2H. Hoe ziet Belastingen er in 2030 uit?
De belastingwereld zal veranderen, digitalisering zet zich op meerdere fronten door.
Wordt de dagelijkse praktijk straks uitgevoerd met gebruik van de hololens?
En zorgen deze wijzigingen voor spanningen tussen het werkveld belastingen en privacy van gegevens?
Sprekers: medewerkers van Centric

1K/1V. Training Bewust Beïnvloeden
Van ambtenaren wordt steeds vaker verwacht dat zij raadsleden overtuigen van het nut van bepaald financieel beleid. Ook sparren zij met collega’s, stakeholders en het college over de best mogelijke werkwijze in diverse situaties. Dankzij de veranderingen in het Sociaal Domein en de toename van regionale samenwerking worden de thema’s complexer en wordt overtuigingskracht belangrijker. Goede inhoudelijke kennis is noodzakelijk, maar gesprekstechnieken om meer invloed uit te oefenen ook. We maken in deze training gebruik van onze ervaring in de succesvolle training Van gelijk hebben naar gelijk krijgen (VNG Academie).
In een training van 5 kwartier helpt Ilona Eichhorn de deelnemers meer uit hun gesprekken te halen. Door minder uit te leggen en meer te verleiden halen zij meer uit de gesprekken met diverse stakeholders.
Spreker: Ilona Eichhorn (Debat.nl)

1M. Privacy
Welke persoonsgegevens verwerkt u en hoe kunt u het verwerken van persoonsgegevens (juridisch) correct inrichten? In vijf kwartier wordt u met behulp van uw eigen praktijkvoorbeelden en taken/verwerkingen meegenomen door het (Europese) privacy-recht. Welke uitdagingen op het gebied van privacy staan uw organisatie te wachten? Heeft u organisatie bijvoorbeeld al een Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst, of slaat u uw verwerkingen al op in een register?
Sprekers: Hans Versteeg en Femke Salverda (VNG)

1N/2N. Stroomschema gegevenslevering door afdeling belastingen
Ten behoeve van de uitvoering van de Wet WOZ en de heffing en inning van belastingen verzamelt een gemeente tal van gegevens en informatie. Vanuit het belastingrecht gelden specifieke wettelijke bevoegdheden om deze informatie en gegevens op te vragen. Hier tegenover staat een fiscale geheimhoudingsplicht op basis waarvan belastingplichtigen erop mogen vertrouwen dat de verstrekte gegevens enkel ten behoeve van de belastingheffing wordt gebruikt.
Deze fiscale geheimhoudingsplicht staat voortdurend onder druk. Zowel voor de eigen gemeente als voor externe partijen, vormen de gemeentelijke belasting- en WOZ-gegevens een aantrekkelijke bron van informatie. Voor de eigen gemeente kunnen deze gegevens relevant zijn voor het ontwikkelen van beleid, controle of handhaving. Ook externe partijen, zowel binnen als buiten de overheid, zijn geïnteresseerd in deze gegevens. Dit kan de Rijksbelastingdienst zijn, of de Officier van Justitie, maar ook een burger of journalist via het indienen van een Wob-verzoek.
In deze workshop wordt een beslisschema gepresenteerd dat u in de praktijk handvatten kan geven bij het beoordelen van verzoeken tot het leveren van gegevens en informatie. Dit beslisschema wordt toegepast in een aantal praktijkcasus waarbij door de inleiders wordt ingegaan op de omvang van de fiscale geheimhoudingsplicht en hoe deze zich verhoudt tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de bescherming van persoonsgegevens.
Verder wordt een inkijkje gegeven in de Wet open overheid die actieve openbaarmaking als uitgangspunt hanteert. Ten slotte wordt ingegaan op de mogelijkheden die de Wob nu al biedt voor actieve openbaarmaking.

Sprekers: Cornelis van der Sluis (advocaat bestuurs- en omgevingsrecht, Ten Holter Noordam Advocaten) en Arjen Schep (Academic Researcher & Research Manager ESBL)

1O/2O. Waarderingsinstructie 2017 - Focus op Vakbekwaamheid en Zelfevaluatie
De Waarderingsinstructie gaat ervan uit dat u zelf de kwaliteit bewaakt en de Waarderingskamer vraagt u om een zelfevaluatie. De eerste zelfevaluaties moeten in april gereed zijn. Wat heeft uw organisatie aan deze zelfevaluatie en hoe beïnvloedt de zelfevaluatie de verhouding met toezichthouders zoals de Waarderingskamer.
Interactie is het onderwerp van één van de eerste zelfevaluaties. Bent u zelf tevreden met de (informele) wijze van communiceren met belanghebbenden? Biedt u belanghebbenden al genoeg mogelijkheden voor controle en verbetering van objectkenmerken en doet de organisatie genoeg met de ontvangen signalen?
Vakbekwame mensen zijn één van de pijlers voor adequate WOZ-uitvoering. We laten zien wat de nulmeting over vakbekwaamheid heeft opgeleverd. Vanuit de praktijk laten we ook zien hoe permanente aandacht voor vakbekwaamheid bijdraagt aan een permanent lerende organisatie en een doelmatige en vernieuwende WOZ-uitvoering door mensen "met lol in hun werk" die trots zijn op hun vak.
Sprekers: Marco Kuijper en Eva Man (Waarderingskamer) en Erika van Niekerk (Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland)

1P. Modernisering rechtspraak
Procedures in het bestuursrecht worden eenvoudiger, sneller en toegankelijker. Zowel in eerste aanleg als in het hoger beroep. Want met het aannemen van de benodigde wetgeving in 2016 zijn alle wettelijke hobbels rondom het digitaal procederen verdwenen. Maar deze nieuwe vorm van procederen werkt alleen als ook de professionals buiten de Rechtspraak er klaar voor zijn. Daarom zal de Rechtspraak tijdens deze workshop ingaan op de aanstaande veranderingen. Aansluitend is er tijd om vragen te stellen.
Spreker: Wilfried Derksen (senior-rechter, rechtbank Oost-Brabant. Portefeuillehouder bestuur, programma KEI) en Hanneke Profijt-Wouda.


1Q/2L. BZK: Serious game
Denkt u jaarlijks "Daar is weer zo'n typische wijziging van beleid afkomstig van BZK. Die complexiteit, dat kan ook geen toeval zijn?” Ziet u in een oogopslag dat de wijziging onnodig is, niemand hierop zit te wachten, niet goed is doordacht en niet eens technisch uitvoerbaar in uw gemeente? Als er een seconde was nagedacht had BZK ook kunnen zien dat dit niet werkt in uw gemeente. Had u dit beter gekund? Luidt het antwoordt op al deze vragen "ja", dan is dit de workshop voor u!
Ervaar hoe het is om zelf beleidsmedewerker te zijn van BZK in een serious game gebaseerd op waargebeurde beleidsfeiten. Onder begeleiding van twee senior beleidsmedewerkers van BZK wordt u 75 minuten lang blootgesteld aan de lobby van het bedrijfsleven, de waan van de dag van de media, de druk van de Kamer, de idealen van de minister, de politieke voorkeuren van de regeringscoalitie, de kritische vragen van burgers en brandbrieven van gemeenten, provincies en waterschappen.
Overleeft u het politieke krachtenveld en lukt het u wel om een beleidswijziging door te voeren waarbij iedereen tevreden is en de lokale autonomie op uitvoerbare wijze behouden blijft?
Sprekers: Twee senior beleidsmedewerkers van de sectie belastingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


1R. Aandacht voor de belastingplichtige
Lokale belastingen , transparant voor de burger?
Burgers verwachten steeds meer openheid van de gemeente, een stap in de goede richting is dat de WOZ-waarde van woningen inmiddels openbaar is. Maar weet de burger ook waaraan de opbrengst van de lokale belastingen wordt besteed, maakt de gemeente dit voldoende transparant?
Een meer 1-op-1 relatie tussen gemeentelijke belastinginkomsten en waaraan deze besteed worden, vergroot de acceptatie en de democratische legitimiteit van gemeentelijke belastingen. Maar hoe geef je dit handen en voeten? Dat is waar het om draait in deze workshop.
Spreker: Peter van den Bosch

1S. Visie op een belastingzaak!
Dienstverlening aan burgers en bedrijven! Belastingsamenwerkingen en –afdelingen binnen gemeenten zien dit als het speerpunt voor de komende jaren. Alleen op welke manier moet hier invulling aan gegeven worden en wat is het effect hiervan op de eigen organisaties? Is zaakgericht werken hiervoor een belangrijk hulpmiddel? Wat is er dan mogelijk en wat voegt het toe voor de burgers of bedrijven? Vraagstukken waar we tijdens deze sessie bij stil zullen staan.
Tribuut, de belastingsamenwerking voor de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, en GouwIT bespreken hun visie op zaakgericht werken binnen het werkveld belastingen. Hierbij staan wij onder andere stil bij de wijze van communiceren met burgers en bedrijven, de mogelijkheden van MijnOverheid en het interne proces van het maken en opslaan van documenten. Bent u hierin geïnteresseerd of wilt u hierover meediscussiëren, schijf u dan nu in voor deze sessie.
Spreker: Guido Eggermont /GR. Tribuut

1T. Lokale lastenmeter
Black Box
Lokale lasten zijn moeilijk te doorgronden. Ook lokale politici hebben moeite de gemeentelijke lasten waarover zij besluiten nemen te doorzien.
Voor de Rekenkamer Nijmegen was het ondoorzichtige karakter van de lokale lasten aanleiding daar dieper in te duiken. In plaats van een rapport te schrijven voor de raad, ontwikkelde zij een webapplicatie: de lokale lastenmeter (https://nijmegen.lokalelastenmeter.nl). Met deze rekentool voor inwoners, bedrijven en raadsleden kan iedereen zich een beeld vormen van de lokale lasten van bewoners en bedrijven van Nijmegen, deze vergelijken met die in andere gemeenten, zien hoe deze zijn verdeeld over verschillende groepen en zelf plannen maken. De lastenmeter is ondertussen geschikt om ingezet te worden door alle Nederlandse gemeenten.

2E. E-WOZ: Transparantie door interactieve WOZ voormeldingen?
In deze workshop laten wij de meerwaarde van het gebruik van E-WOZ zien, maar ook de vooroordelen en mogelijke knelpunten van deze interactieve voormeldingen zullen uitvoerig aan bod komen. Daarnaast kijken we terug op de eerste pilots en wat de resultaten hiervan zijn. Hoe wordt E-WOZ nu gebruikt en wat zijn de ervaringen en best practices?

Het aantal gemeenten dat gebruik maakt van E-WOZ achter blijft bij de verwachtingen die we een aantal jaren geleden hadden.  Nog maar 114 van de 388 gemeenten maken namelijk gebruik van deze bestaande functionaliteit. Wat is hiervoor de verklaring en is dit terecht of onterecht? Kortom, wil je op basis van feiten en ervaringen van anderen je eigen mening vormen over E-WOZ, schrijf je dan in voor deze workshop!
Spreker: Peter van Boxel, Belastingsamenwerking West-Brabant 

2G. Herziening precariobelasting ondergrondse leidingen
De opbrengst van de precariobelasting is in 2016 maar liefst 195 miljoen euro en daarmee vormt de precariobelasting een belangrijke inkomstenbron van gemeenten. In deze interactieve workshop komen alle aspecten van de precariobelasting aan bod. De relevante jurisprudentie wordt op een rijtje gezet en in een kader geplaatst.
Er wordt onder meer ingegaan op de heffing van precariobelasting ten aanzien van kabels en leidingen die door gemeentegrond lopen. Vanzelfsprekend komt in dat verband het wetsvoorstel aan bod waarin de heffing van precariobelasting wordt afgeschaft. Daarbij komt ook het overgangsrecht en de precieze reikwijdte daarvan aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de vraag of gemeenten nog alternatieven hebben om inkomsten te genereren ter zake van kabels en leidingen die door gemeentegrond lopen.
Al uw vragen op het gebied van de precariobelasting kunt u natuurlijk voorleggen en er zal ruime gelegenheid zijn voor discussie. Nadat u deze workshop heeft gevolgd, bent u volledig op de hoogte van alle aspecten van de precariobelasting.
Spreker: mr. Ruben Wiegerink, advocaat bij Van der Feltz advocaten


2I / 2U. Patroondoorbrekend denken en doen
“Als je blijft doen wat je doet, creëer je wat je hebt”. Van gemeenteambtenaren wordt steeds meer gevraagd. Hij krijgt te maken met meer verantwoordelijkheden en er wordt meer flexibiliteit verwacht. Nieuwe werkelijkheden vragen om nieuwe benaderingen van de vraag en het durven vinden van een antwoord. Om het antwoord te bedenken en vervolgens uit te voeren, is lef nodig. Stap uit je comfort zone. Deze workshop biedt je aanknopingspunten om (de eigen) denkpatronen te herkennen en biedt je enkele technieken om over je eigen grenzen heen te denken. Hiertoe zullen we illustraties gebruiken en een vertaling naar de eigen dagelijkse praktijk maken.

Spreker: Henk Kloor 


2J/2V. Hoe helder wilt u het hebben?
Jip en Janneke als transparantie-iconen

Steeds meer bedrijven en organisaties willen communiceren op B1-niveau, door velen ook aangeduid als Jip-en-Janneketaal. De meeste overheidsinstellingen stellen dit zelfs als eis. Simpel schrijven, hoe moeilijk kan het zijn?  Nou, vaak blijkt dat makkelijk schrijven best moeilijk is. En dan: hoe transparant wilt u eigenlijk zijn? Leer alles over de zin en onzin van B1.
Spreker: Henri Raven, Hendrikx Van der Spek


2K. Met Data B. Mailservice schiet u altijd in de roos
Tijdens de clinic van een professionele instructeurs leert u alles over het luchtgeweer schieten. Er worden Olympische ervaringen gedeeld en natuurlijk gaat u zelf ook luchtgeweer schieten. Tussen de schutter en de roos zit een afstand van 10 meter. Zodra u de techniek onder de knie begint te krijgen, gaat u een competitie aan met de andere deelnemers. Verslaat u de andere deelnemers?

2M. Privacy
Welke persoonsgegevens verwerkt u en hoe kunt u het verwerken van persoonsgegevens (juridisch) correct inrichten? In vijf kwartier wordt u met behulp van uw eigen praktijkvoorbeelden en taken/verwerkingen meegenomen door het (Europese) privacy-recht. Welke uitdagingen op het gebied van privacy staan uw organisatie te wachten? Heeft u organisatie bijvoorbeeld al een Functionaris voor Gegevensbescherming in dienst, of slaat u uw verwerkingen al op in een register?
Sprekers: Hans Versteeg en Femke Salverda (VNG)

2P. Herziening precariobelasting ondergrondse leidingen
De opbrengst van de precariobelasting is in 2016 maar liefst 195 miljoen euro en daarmee vormt de precariobelasting een belangrijke inkomstenbron van gemeenten. In deze interactieve workshop komen alle aspecten van de precariobelasting aan bod. De relevante jurisprudentie wordt op een rijtje gezet en in een kader geplaatst.
Er wordt onder meer ingegaan op de heffing van precariobelasting ten aanzien van kabels en leidingen die door gemeentegrond lopen. Vanzelfsprekend komt in dat verband het wetsvoorstel aan bod waarin de heffing van precariobelasting wordt afgeschaft. Daarbij komt ook het overgangsrecht en de precieze reikwijdte daarvan aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de vraag of gemeenten nog alternatieven hebben om inkomsten te genereren ter zake van kabels en leidingen die door gemeentegrond lopen.
Al uw vragen op het gebied van de precariobelasting kunt u natuurlijk voorleggen en er zal ruime gelegenheid zijn voor discussie. Nadat u deze workshop heeft gevolgd, bent u volledig op de hoogte van alle aspecten van de precariobelasting.
Spreker:  mr. Ruben Wiegerink, advocaat bij Van der Feltz advocaten


2R. Overzicht gemeentefinanciën 
De gemeentelijke belastingen maken onderdeel uit van de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. Zo wordt in de verdeling van het gemeentefonds rekening gehouden met de capaciteit van de in de gemeente aanwezige WOZ waarde. Ook de opbrengsten van de overige gemeentelijke belastingen is onderdeel van de verdeling.
In de aanloop naar een nieuw regeerakkoord worden alle facetten van de financiële verhouding opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij gaat het met name om de groei van het gemeentefonds, de verdeling van het gemeentefonds (en de positie van de lokale belastingen daarin) en de bekostiging van regio’s of samenwerkingsverbanden.
In deze workshop worden de belangrijkste ontwikkelingen en keuzemogelijkheden geschetst.   

Spreker: Ton Jacobs (VNG)

2T. Procederen bij de rechter; transparant en vertrouwelijk tegelijk
In deze workshop komt de fiscale procedure bij de bestuursrechter aan de orde. De belastingplichtige spreekt geen vakjargon en de rechter doorgrondt niet altijd de werkprocessen van de gemeente. Dat leidt vaak tot frictie en onbegrip. Hoe verdedig je de aanslag? Hoe maak je de waarde aannemelijk? Kort gezegd: hoe overtuig je rechter en belastingplichtige van de transparantie en neem je de schijn weg dat je werkwijze een black box is?
Natuurlijk heb je in procedures ook met regels te maken. Regels over vertrouwelijkheid en openbaarheid. Hoe verhoudt de Wet WOZ zich tot de WOB? Wat zijn de op de zaak betrekking hebbende stukken? Wat verstrek je wel en wat verstrek je niet? Welke mogelijkheden heb je zelf als heffingsambtenaar in een procedure? Dat is waar het om draait in deze workshop.
Spreker: Jennifer Lanser