Programma Regio Midden: Utrecht, Flevoland en Noord-Holland
Maandag 19 juni, Bussum, Spant


PROGRAMMA:

09.30 - 10.00 uur   Inloop en ontvangst
10.00 - 10.10 uur   Welkom door dagvoorzitter Marco Florijn
10.10 - 10.25 uur   Opening door Hans Adriani, wethouder gemeente Nieuwegein
10.25 - 11.20 uur   Gesprek met o.a. Tamer Alalloush (Dreaming of Syria) en Iyad Abdullah (sleutelpersoon gezondheid
                                 statushouders
), gevolgd door discussie met de zaal
11.20 - 11.45 uur   Koffie/thee
11.45 - 13.00 uur   Eerste ronde sessies
13.00 - 14.00 uur   Lunch
14.00 - 14.30 uur   Intermezzo door George Arakel (Voorbeeld Allochtoon)
14.30 - 15.45 uur   Tweede ronde sessies
15.45 - 16.30 uur   Einde programma, borrel

WORKSHOPS:

Workshop 1 - De Zaanse integrale aanpak voor asielzoekers en vergunninghouders
Thema - Participatie, integratie, zorg/ondersteuning, huisvesting, veiligheid, onderwijs en opvang
Werkvorm - Interactieve presentatie met korte opdrachten/vragen

Omschrijving
Toelichting op de Zaanse integrale aanpak, zowel bij de visievorming als in de uitvoering. Denk daarbij aan: hoe kun je een integrale werkwijze borgen zowel binnen de ambtelijke organisatie als daarbuiten? Hoe creëer je draagvlak? Hoe werk je samen met inwoners en organisaties? Hoe borg je deze aanpak? Wat is er nog nodig als de instroom (ineens) sterk toeneemt?

Sprekers
Eveline Zeeman, gemeente Zaanstad
Fian van Vlokhoven, gemeente Zaanstad

Workshop 2 - WegwijZ in Zeist: app om vergunninghouders wegwijs te maken
Thema - Integratie en participatie
Werkvorm – Presentatie en real life oefenen met de app

Omschrijving
Vergunninghouders hebben moeite om wegwijs te worden in hun nieuwe woonomgeving. Als bijzonder hulpmiddel bij integratie zet de gemeente Zeist een app in: 'WegwijZ in Zeist'. De app bevat onder meer informatie over Nederland en Zeist, over de cultuur, taalcursussen, bezienswaardigheden, nuttige organisaties, financieel administratieve zaken en activiteiten in Zeist. Zo vinden nieuwkomers sneller zélf hun weg in Zeist in plaats van dat ze afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een vrijwilliger of instanties. De app draagt op deze manier bij aan een snellere integratie in onze samenleving. Nieuwkomers kunnen de app al downloaden zodra zij zijn gekoppeld aan de gemeente Zeist en nog wachten op een woning. Zo kunnen zij zich alvast oriënteren op Zeist.

Spreker
Ina Smittenberg, Werklust

Workshop 3 - Psychiatrische screening en arbeidsparticipatie in Amsterdam: GGD en de gemeente trekken samen op!
Thema - Psychische gezondheid en arbeidsparticipatie
Werkvorm - Presentatie en interactief vraaggesprek met de deelnemers

Omschrijving
Op dit moment stijgt het aantal aanmeldingen vanuit werk, participatie, inkomen (WPI) van klantmanagers die psychische problemen signaleren bij hun klanten. Deze informatie wordt geleverd vanuit verschillende informatiebronnen: assessments afgenomen vaak al in het AZC bij gekoppelde vergunninghouders, veldregietafeloverleg, ad hoc door een shortcut met de psychiater van de maatschappelijke en Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) van de GGD in Amsterdam. Zo nodig wordt doorverwezen naar 2e en 3e lijnszorg. Is het aanbod GGZ voldoende? Wat werkt preventief en wat niet? Hoe communiceren we dit naar VluchtelingenWerk en de klantmanagers van de gemeente? Wat mag qua privacy wel en niet?

Casus Amsterdam:
Kennisdelen hoe de gemeente Amsterdam het participatie- en integratietraject heeft vormgegeven, samenwerkt met de GGD qua psychische zorg, op welk moment MGGZ instapt in het proces naar toeleiding en zorg. Welke psychische problemen worden veel gezien? Hoe kan je daar als klantmanager mee omgaan? Wat werkt en wat niet? Hoe werken we samen aan een goede zorgketen?

Sprekers
Falah Sabouni, zorg coördinator MGGZ, GGD
Wilco Tuinebreijer, psychiater en eerste geneeskundige MGGZ, GGD
Jan van den Oord, WPI Programmateam Vluchtelingen, Programmaleider Participatie Taal Inburgering,
 Gemeente Amsterdam

Workshop 4 - Haarlem Participatie Stad. Een training over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving: tussen ideaal en praktijk
Thema - Participatie
Werkvorm - Interactieve presentatie en discussie

Omschrijving
Gemeenten hebben veel vrijheid om de training rondom de verplichte ondertekening van de participatieverklaring vorm te geven. Deze training biedt een belangrijke kans en uitdaging voor de gemeente, want met de privatisering van de inburgering lijkt deze training een van de weinige mogelijkheden waarop gemeenten er zeker van kunnen zijn dat iedere vergunninghouder wordt bereikt. Daarnaast hebben de gemeenten de mogelijkheid directe controle uit te oefenen op de informatie die wordt verstrekt. Twee belangrijke vragen dringen zich op:
1.   Welke informatie is essentieel voor nieuwkomers om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving?
2.   Hoe breng je deze informatie op de juiste manier aan vergunninghouders over?

Het publiek wordt uitgenodigd mee te denken over bovenstaande kernvragen. Daarnaast presenteren de trainers de keuzes die gemaakt zijn door VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland, in nauwe samenwerking met de gemeente Haarlem. We zullen het publiek kennis laten maken met een aantal van onze werkvormen door hen daar zelf in te laten participeren. Tot slot is er ruimte voor vragen en discussie.

Sprekers
Trainers Haarlem Participatie Stad: Aziz Azizi, Elena Cavagni, Nina van Egmond, VluchtelingenWerk

Workshop 5 - Relatie casemanagers COA en klantmanagers, processchema in de gemeente Den Helder
Thema - Integratie
Werkvorm - Interactieve gesprek en bespreking van routekaarten en dilemma’s

Omschrijving
In deze workshop staat centraal welke stappen er in Den Helder worden gezet om de integratie van asielzoekers en vergunninghouders te bespoedigen. Om hiervoor adequate oplossingen te bedenken en acties te realiseren, zijn goede afspraken nodig met de betrokken organisaties in de gemeente en op regionaal niveau. Zij zijn de spin in het web. In Den Helder is daarom een ketenoverleg belegd waarin alle aspecten rondom wonen, activering, participatie, onderwijs, (gezondheids)zorg, financiën en veiligheid aan de orde worden gesteld.
Doelstelling van de ketenaanpak is het gezamenlijk (buiten het reguliere kader) en integraal oppakken van uitdagingen op de thema’s wonen, activering, participatie, onderwijs, (gezondheids)zorg, financiën en veiligheid om optimale integratie te stimuleren.
Er zijn routekaarten ontwikkeld waar de stappen staan beschreven die moeten worden genomen voor + 18 en – 18.

Spreker
Daphne Luiken-Gans, beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Den Helder

Workshop 6 - Positieve Gezondheid sleutel voor vergunninghouders naar succesvolle participatie?
Thema -  Gezondheid
Werkvorm - Presentatie en verkenning toepassingsmogelijkheden

Omschrijving
In de regio Kennemerland wordt gewerkt aan de gezondheid van vergunninghouders langs de weg van Positieve Gezondheid. Het vertrekpunt is dat gezondheid mensen in staat stelt om ‘hun ding’ te (blijven) doen. Alles met de bedoeling hun leven een zinvolle invulling te geven. Leidend daarbij is het ‘wat kan je wel’-principe en ‘wat heeft voor jou betekenis, wat wil je?’ In deze workshop  maak je kennis met deze aanpak en ga je in gesprek over hoe deze aanpak kan worden ingezet. Je krijgt inzicht in;  
- hoe de gemeente deze aanpak kan inzetten om integraal te werken
- de mogelijkheden vanuit het perspectief van de  vergunninghouder

Spreker
Henneke Berkhout, coördinator publieke gezondheid regio Kennemerland

Workshop 7 - Nedwerk: vergunninghouders op een andere manier laten participeren / aan het werk helpen in Gooise Meren; lokaal netwerk inzetten
Thema - participatie
Werkvorm - Presentatie/workshop

Omschrijving
Vergunninghouders die nieuw in de gemeente komen wonen krijgen maatschappelijke ondersteuning van vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Dit gaat vooral om praktische zaken, zoals: aanmelden bij een school, huisarts, inburgeringscursus en helpen bij administratie. Deze ondersteuning is noodzakelijk, maar leidt vaak niet tot daadwerkelijk in contact zijn met de leefomgeving. Wat daaraan ontbreekt is het daadwerkelijk contact maken met de woonomgeving, meedoen met buurtactiviteiten, leren wat gewoontes zijn, verbreden van het netwerk. De begeleiding die wordt geboden door de vrijwilligers is gericht op het meedoen in de maatschappij en het vergroten van het sociale netwerk. De vrijwilligers zijn veelal lokale inwoners en/of lokale ondernemers. Vanuit het project worden activiteiten georganiseerd om de kansen en vaardigheden van de nieuwkomers te vergroten en in hun eigen kracht te zetten:

  • groepslessen op het gebied van taal, rekenen, sociale vaardigheden en digitale vaardigheden;
  • groepslessen over hoe maak ik contact in de buurt, hoe vergroot ik mijn netwerk, lessen worden bijgewoond door Nederlandse vrijwilligers;
  • activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden besproken en gezamenlijk bezocht;
  • koffie-ochtenden bij ouderen in verzorgingshuis;
  • wekelijks spreekuur om persoonlijke plannen van aanpak te maken voor lokale participatie (advies en coaching);
  • om de twee weken een ondernemerstafel. Nederlandse ondernemers en oud-vergunninghouders geven informatie over het starten van een eigen bedrijf en bieden praktische hulp.

Sprekers
Ellen Reitsema en Evelyn Hasperhoven, Twinburgering / Nedwerk
Lies van der Schee, regiocoördinator regio Gooi & Vechtstreek

Workshop 8 - Vergunninghouders in Utrecht op weg helpen naar werk
Thema - Participatie en werk
Werkvorm - Korte presentatie, vervolgens in gesprek met elkaar

Omschrijving
Uitgangspunt van gemeente Utrecht is: activering vanaf dag 1. Je kunt niet snel genoeg beginnen. Bij het op weg helpen van vergunninghouders naar werk is een divers pakket aan instrumenten nodig: er is niet één weg. Vergunninghouders vormen een zeer diverse groep mensen. Als je hen wilt activeren of wilt toeleiden naar werk is persoonlijke begeleiding en breed aanbod aan mogelijkheden en instrumenten van belang. In de workshop wordt de aanpak van de gemeente Utrecht geschetst: intake samen met VluchtelingenWerk, begeleiding van de vergunninghouder door vaste werkmatcher van team werkmatchers voor vergunninghouders, de inzet van het Werkgeversservicepunt. Een aantal instrumenten worden toegelicht: opleiding met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen, leerwerktrajecten, proefplaatsing. Speciaal wordt ingezoomd op een matchingsevent voor vergunninghouders en ondernemers. Resultaten en leerpunten worden geschetst.

Spreker
Marijke de Jong, senior adviseur en projectleider statushouders Werk en Inkomen gemeente Utrecht

Workshop 9 - Vervallen
Workshop 10 - Vervallen

Workshop 11 - Van statushouder naar Lelystedeling: een netwerkaanpak
Thema - Participatie, inzet wijkteams en schuldenaanpak
Werkvorm - Interactieve presentatie 

Omschrijving
Deelnemers aan deze workshop nemen kennis van de wijze waarop Lelystad statushouders ondersteunt om regie op eigen leven in Nederland te (her)krijgen. Dit doen we vanuit een netwerkaanpak: team vluchtelingenwerk van Welzijn Lelystad vervult de regierol en werkt intensief samen met partners op de kernthema’s zelfredzaamheid, participatie, sociale netwerkversterking en praktische basisvoorwaarden.

Deelnemers nemen kennis van de ervaring dat je voor een netwerkaanpak de participatiewiel (Movisie) als uitgangspunt kunt nemen. De inzet van partners wordt hierdoor overzichtelijker en doeltreffender. Tijdens de workshop zal ingegaan worden op de rol van de Sociaal Wijkteams en hoe financiële problematiek preventief en op maat wordt aangeboden aan statushouders binnen de bestaande ondersteuningsstructuur in het Sociaal Domein.

Spreker(s)
Sabine de Bruijn, projectmanager Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad
Samen met MDF ( Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland ) uitvoerder van schuldhulpverlening.

Workshop 12 - Flexibele opvang en woonvormen
Thema - Huisvesting
Werkvorm - Interview en discussie

Omschrijving
De sterk wisselende instroom van vluchtelingen legt het starre karakter van zowel asielopvang als woningmarkt bloot. Er klinkt een steeds luidere roep om meer flexibiliteit in enerzijds de asielopvang en anderzijds het huisvestings- c.q. flexwonenaanbod om beter in te kunnen spelen op de urgente en grillige vraag. Hoe kan een model van flexibele opvang eruit zien? En hoe kan meer aanbod van flexwonen worden gecreëerd? En kan er een relatie worden gelegd tussen de behoefte aan flexibele opvang en huisvesting? In deze workshop nemen we u mee in enkele kijkrichtingen en ervaringen en gaan we met elkaar in gesprek.

Sprekers
Wim Reedijk - gespreksleider
Jeroen Maas en Thomas Venema, ministerie V&J
Jane Fain, AEF
Frenk Wiersma en Michelle van Dijk, ministerie BZK

Workshop 13 - Voorinburgering in het AZC, en wat houdt het in?
Thema - Inburgering
Werkvorm - Presentatie

Omschrijving
De inburgering van de statushouder begint al in het AZC. In het AZC organiseert COA voorinburgering. In deze presentatie informeert het COA over de inhoud van de voorinburgering. Wat houden de 3 onderdelen in en wat levert het de statushouder op? Ook wordt duidelijk wat de inhoud van het klantprofiel is dat het COA opstelt en dus welke informatie de gemeente van het COA krijgt bij de overdracht van de statushouder. Hoe werken de casemanagers op de AZC’s en wat kunnen COA en gemeenten doen voor een warme overdracht, zodat het vervolg van de inburgering zo soepel mogelijk verloopt. Deze informatie is van belang voor gemeenten om hun activiteiten op het gebied van participatie en integratie af te stemmen op die in het AZC.

Sprekers
Volgt

Schrijf in voor 19 juni - Bussum