Programma Regio Zuid-West: Zeeland
Donderdag 29 juni, Middelburg, Waterschap Scheldestromen

PROGRAMMA:

10.00 - 10.30 uur   Inloop en ontvangst
10.30 - 10.35 uur   Openingswoord door Tahmina Mohamed Saber, statushouder, gemeente Tholen
10.35 - 10.40 uur   Welkom door dagvoorzitter Ramona van Zweden
10.40 - 11.10 uur   Wonen in Zeeland, hoe zijn we in de toekomst nog beter voorbereid op het huisvestingsvraagstuk
                                 in Zeeland? Door Stephan van der Meij, teamhoofd unit Plaatsing, COA en Carla Schönknecht-Vermeulen,
                                 gedeputeerde provincie Zeeland

11.10 - 11.20 uur   Muzikaal intermezzo door Syrische band Co.incidence
11.20 - 11.50 uur   Regie op integratie in Zeeland, wie pakt wat op? 
                                 Door wethouder Saskia Szarafinski, gemeente Middelburg en wethouder Frank Hommel, gemeente Tholen

11.50 - 12.00 uur   Afronding door dagvoorzitter Ramona van Zweden
12.00 - 13.00 uur   Lunch met optreden van Syrische band Co.incidence 
13.00 - 15.30 uur   Workshops
                                 Ronde 1: 13.00 – 14.15 uur
                                 Ronde 2: 14.15 – 15.30 uur

15.30 - 16.00 uur   Plenaire sluiting door dagvoorzitter Ramona van Zweden
16.00 - 17.00 uur   Borrel 

WORKSHOPS:

Workshop 1 - Gezonde statushouders, wat kunt u doen?
Thema - Gezondheid
Werkvorm - Interactieve workshop en presentatie

Omschrijving
De gezondheid van statushouders is van groot belang om actief mee te kunnen doen in Zeeland. Hoe langer statushouders langs de zijlijn staan, hoe groter de kans op isolement en de daarbij behorende gezondheidsproblemen. In de workshop bieden we handvatten voor een (integrale) aanpak om statushouders toe te leiden naar gezonde en zelfredzame statushouders die volop kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. Hierbij is bijvoorbeeld aandacht voor verschillen in cultuur en voedingspatronen.

Sprekers
Mirjanne Kessels, OTAV-gezondheid
Lindy Priester, OTAV-gezondheid
Conny Miermans, wethouder sociale zaken gemeente Borsele

Workshop 2 - Onderwijs aan jonge statushouders
Thema - Onderwijs
Werkvorm - Presentatie leerroutes, filmpjes, interactieve discussie

Omschrijving
De wens van iedereen is om jonge statushouders zo snel mogelijk mee te laten doen met het onderwijs in Nederland. Door de diversiteit aan leerlingen met verschillende achtergronden qua onderwijsniveau en het niveau van de Nederlandse taal is het een uitdaging om hiervoor passende leerroutes te ontwikkelen. In Zeeland heeft Scalda een drietal leerroutes ontwikkeld. Wat houden deze leerroutes in en hoe kunnen we ze nog beter maken?

Sprekers
Mirjam van Schoonhoven, teamleider Scalda
Paula Dourleijn, coördinator/coach Scalda


Workshop 3 - Arbeidsparticipatie: de integratie motor
Thema - Werk
Werkvorm - Interactieve workshop waarbij de dialoog voorop staat

Omschrijving
Ik verveel me en wil graag werken maar weet niet hoe”. Kunnen statushouders al tijdens hun inburgering kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt? Hierbij is niet alleen de taal maar ook opleiding en werkervaring een groot struikelblok. De meeste instrumenten voor arbeidstoeleiding zijn gericht op de statushouder zelf en niet op de werkgever. Hier ligt een kans voor gemeenten om werkgevers te faciliteren om statushouders werkervaringsplaatsen aan te bieden en te begeleiden naar een reguliere baan. Het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen en VluchtelingenWerk in De Bevelanden laten u zien dat het kan!

Sprekers
Ronald de Back, coördinator Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen
Leonard Brouwer, projectcoördinator Arbeidsparticipatie Vluchtelingenwerk Zeeland


Workshop 4 - Integreren met cultuurbehoud? Eigen identiteit, integratie en verwachtingen
Thema - Integratie
Werkvorm - Interactieve workshop met statushouders met stellingen, vragen en debat

Omschrijving
Statushouders komen vaak in een totaal andere cultuur terecht dan waar ze vandaan komen. Hoe kunnen wij zonder hun cultuur te begrijpen een passend integratietraject aanbieden of moeten wij ons ook in hun situatie verplaatsen om een zo goed mogelijk traject aan te bieden. Waar lopen we als organisaties/gemeenten tegenaan bij de integratie van statushouders? Wat zijn onze verwachtingen, wat verwacht de maatschappij en wat verwacht de statushouder. Wat hebben we tot op heden geleerd en wat zijn nog onze uitdagingen. Integreren is een zaak van ons allemaal.
De kernvraag: wat weet u als professional van de statushouder? Is integratie een massa product of gaat het om maatwerk? Integratie en vooroordeel, weet u waar u aan begint? 

Sprekers
Sylvia Rook, taakstelling huisvesting statushouders, integratie en re-integratie bij gemeente Tholen
Statushouders

Workshop 5 - De klantmanager is van alle markten thuis
Thema -  Begeleiding van statushouders
Werkvorm - Presentatie met mogelijkheid tot vragen en leveren van input. Van hoe doen wij het en hoe kunnen we het samen beter doen? 

Omschrijving
Als klantmanager moet je veel in je mars hebben om de doelgroep statushouders goed te begeleiden. Problemen waar je mee te maken krijgt zijn divers. Statushouders zijn vaak niet gewend om op de Nederlandse manier hun zaken op orde te hebben. Hierdoor komen ze bijvoorbeeld in financiële problemen. Andere problemen die spelen zijn onder andere de contacten met de Belastingdienst, gezondheidsproblematiek, verschillende culturen en een andere arbeidsachtergrond. Deze en andere knelpunten komen in deze workshop aan bod.

Sprekers
Klantmanager uit een gemeente
Sylvia Rook, t
aakstelling huisvesting statushouders, integratie en re-integratie bij gemeente Tholen

Workshop 6 - Nareizigers
Thema - Nareizigers
Werkvorm - Workshop

Omschrijving
De groep nareizigers is de afgelopen tijd flink gegroeid. Een statushouder haalt gemiddeld drie familieleden naar Nederland. Wat betekent dit voor de gemeenten waar deze nareizigers terecht komen. Voor welke verrassingen kan een gemeente komen te staan. Vaak is de IND-verblijfspas nog niet beschikbaar waardoor er geen inkomen en/of toeslagen uitgekeerd kunnen worden. In deze workshop wordt de groep nareizigers besproken en gekeken wat daarvoor geregeld moet worden om ook hen zo goed mogelijk op te vangen.

Spreker(s)
Marion Vijghen, Platform Opnieuw Thuis
Bart Crijns, Ministerie VenJ
Ronneke van den Wildenberg, Vluchtelingenwerk ZW-Nederland, 

Workshop 7 - De integratiekansen van Eritreeërs
Thema - Integratie van Eritreeërs
Werkvorm - Interactieve workshop

Omschrijving
In de praktijk blijkt dat er belemmeringen zijn bij de integratie van Eritreeërs. Het is voor de Eritreeërs zelf moeilijk, maar ook voor de gemeenten en hulpverleners. Zij hebben weinig kennis over deze groep, waardoor er veel vragen zijn hoe Eritreeërs ondersteund kunnen worden bij het integratieproces.
Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) heeft recentelijk een verkenning uitgebracht over de leefsituatie van Eritreeërs die zich recent in gemeenten hebben gevestigd. Het maakt inzichtelijk welke integratiekansen en belemmeringen, ze ervaren. En hoe gemeenten, instellingen en burgers hun integratie kunnen bevorderen. In deze workshop leert u de groep Eritreeërs beter te begrijpen.

Sprekers
Merel Kahmann, Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

Shewit Ghebreamlak, BrugZit V.O.F

Workshop 8 - Flexibele opvang en woonvormen
Thema -  Huisvesting
Werkvorm - Interview en discussie

Omschrijving
De sterk wisselende instroom van vluchtelingen legt het starre karakter van zowel asielopvang als woningmarkt bloot. Er klinkt een steeds luidere roep om meer flexibiliteit in enerzijds de asielopvang en anderzijds het huisvestings- c.q. flexwonenaanbod om beter in te kunnen spelen op de urgente en grillige vraag. Hoe kan een model van flexibele opvang eruit zien? En hoe kan meer aanbod van flexwonen worden gecreëerd? En kan er een relatie worden gelegd tussen de behoefte aan flexibele opvang en huisvesting? In deze workshop nemen we u mee in enkele kijkrichtingen en ervaringen en gaan we met elkaar in gesprek.

Sprekers
Wim Reedijk - gespreksleider
Daniette de Groot,  ministerie V&J
Jane Fain, AEF
Spreker ministerie BZK volgt

Schrijf in voor 29 juni - Middelburg