Hieronder treft u de beschikbare sessies aan die hebben plaatsgevonden tijdens het VJK Voorjaarscongres. Helaas kunnen wij u niet alle presentaties online aanbieden. Onze excuses hiervoor.

Plenair            Michelle de Rijke 
1.1 en 2.1       Burgerinitiatieven energie nader bekeken
1.2 en 2.2       Energietransitie en regierol van gemeenten 
2.3                  Faciliteren van aardgasloze initiatieven; hoe te beginnen?
1.5 en 2.5       De Omgevingswet en duurzaamheid 

Ronde 1 (13.15 – 14.15 uur) en ronde 2 (14.45 – 15.45 uur):

1.1 en 2.1 Burgerinitiatieven energie nader bekeken
Dennis Kerkhoven zal samen met een van zijn juridische collega’s een workshop verzorgen. Aan de hand van verschillende aansprekende en succesvolle burgerinitiatieven gaan zij de dialoog aan over hoe wij ten volle het potentieel kunnen benutten dat in de energietransitie en in de omgevingswet zit. En welke bijdrage juristen hieraan kunnen leveren.
Dennis Kerkhoven ontwikkelt regionale circulaire economieën op het gebied van o.a. Energie en Voedsel. Binnen deze omgevingen brengt hij overheden, bedrijven, ondernemende burgers, kennis, onderwijs en financiële partijen bijeen. Daarnaast begeleidt hij raden van besturen rondom complexe conflicten. Hij doceert als gastdocent op o.a. Nyenrode en Wageningen Universiteit.
Een van de initiatieven waar Dennis Kerkhoven bij betrokken is, is de Gebiedscoöperatie Rivierenland. Deze coöperatie is een koepel van diverse burgerorganisaties in Rivierenland. Overal in het land ontplooien burgers initiatieven op allerlei gebied zoals duurzame energie, vervoer, voedsel en zorg. Zo ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.
Bij veel van deze initiatieven wordt succesvol samengewerkt met juristen. Zo is een onderzoek gedaan  naar de juridische consequenties van de omgevingswet en energietransitie. Met name naar de vrije ruimte in relatie tot transities. Toch kent deze samenwerkingen ook uitdagingen en strubbelingen. Dit vraagt om een innovatieve houding van alle betrokkenen.

Spreker: Dennis Kerkhoven, gastdocent op o.a. Nyenrode en Wageningen Universiteit

1.2 en 2.2 Energietransitie en regierol van gemeenten
De energietransitie gaat gepaard met nieuwe taken voor gemeenten. Deze workshop geeft u de juridische verdieping gericht op de energietransitie.
Het juridisch instrumentarium van gemeenten wordt op een rij gezet en de sprekers maken inzichtelijk hoe gemeenten met dit instrumentarium de regie kunnen voeren op vraagstukken rondom de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als:
Hoe kan je als gemeente sturen op (locaties voor) zon- en windprojecten?

- Welke rol kan de gemeente spelen bij de ontwikkelaarskeuze?
- Wat zijn de rollen van de gemeente bij het uitfaseren van aardgas en het bevorderen van warmtenetten?
- Kan de gemeente financieel bijdragen aan de aanleg van warmtenetten en op welke wijze kan het beste de partij worden geselecteerd die het warmtenet moet gaan aanleggen en/of exploiteren?

Sprekers: Marjolein Dieperink, advocaat partner en Maarten de Wit, advocaat, AKD advocaten

2.3 Faciliteren van aardgasloze initiatieven; hoe te beginnen?
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen werken elk voor zich al aan de energietransitie. Dat doen zij in een netwerk van lokale, regionale, provinciale, landelijke en zelfs Europese publieke en private partners. Deze partijen werken samen in een netwerkorganisatie die Transform genoemd is. Concreet wordt er samengewerkt om in totaal ca 40.000 woningen in de vier gemeenten van het gas af te krijgen.

Spreker: Onno Looijestijn, strategisch juridisch beleidsadviseur gemeente Zwolle en trekker van de werkgroep Regelruimte van Transform

1.4 en 2.4 Warmteprojecten Tata Steel (GEANNULEERD)
Voor ons en voor de publieke partijen is de externe benutting van industriële restwarmte erg nieuw. Het gaat om een hele keten van partijen. Hoe gaan we in die keten goede afspraken maken en hoe gaan we die juridisch vastleggen met aan gebruikerskant garanties van levering maar aan leverancierskant de wetenschap dat het om een restproduct gaat. Wat is het verschil tussen een product en een restproduct? Deze vragen komen aan bod in een interactieve workshop vol met praktijkvoorbeelden.

Spreker: Gerard Jägers, programmamanager Energie Efficiency Tata Steel

1.5 en 2.5 De Omgevingswet en duurzaamheid

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Goede kennis van deze fundamentele omgevingsrechtelijke wetgevingsoperatie is van groot belang. Tycho Lam en Jan van Vulpen praten je graag bij over de ‘ins en outs’ van ‘de Omgevingswet’. De focus ligt op thema’s die voor de gemeentelijke praktijk relevant zijn: het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en het overgangsrecht. Daarbij komt ook aan de orde hoe de Omgevingswet ruimte biedt voor duurzaamheid. Duurzaamheid staat volop in de belangstelling. De komende decennia zal een energietransitie moeten plaatsvinden met maatregelen om ons land en de planeet toekomstbestendig te maken én te houden. Bekende maatregelen zijn de komst van vele windturbines en zonneparken als nieuwe energiebronnen en warmtenetten voor de gebouwde omgeving die van het gas af moet. Ook moet gedacht worden aan maatregelen die nadelige gevolgen van klimaatverandering tegengaan (o.a. hittestress, wateroverlast, droogte). Duurzaamheid speelt in de ruimtelijke ordeningspraktijk een toenemende rol van betekenis en die trend zal onder de Omgevingswet alleen maar toenemen.

Sprekers: Jan van Vulpen en Tycho Lam, advocaten bij Hekkelman advocaten I notarissen