Er is één workshopronde van negen workshops. 
Hieronder vindt u een korte toelichting per workshop.

Workshop 1: Bedoelingsdenken in het sociale domein
Workshop 2: Bestuursrechtelijke procedure
Workshop 3: Nodeloze juridisering
Workshop 4: Niet de strijd maar het gesprek aangaan
Workshop 5: Minimuminkomen en schuldenproblematiek
Workshop 6: Informeel afhandelen
Workshop 7: Extreem geëscaleerde conflicten
Workshop 8: Doenvermogen mensen verstandelijke beperking
Workshop 9: Randvoorwaarden succesvolle mediation

Workshop 1: ‘Hoe bedoel je?’ Bedoelingsdenken bij uitvoerders in het sociale domein
SVB en UWV zijn beide uitvoerder van wetten en regelingen in het sociale domein, zoals de kinderbijslag, AOW, PGB, Participatiewet, Wajong en de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).
SVB en UWV zijn uitvoeringsinstanties voor zo’n 6,8 miljoen burgers met als doel alle wetten zo rechtmatig mogelijk uit te voeren. Soms ontstaan er situaties waarin de burger of de maatschappij onbedoeld benadeeld raakt, bijvoorbeeld omdat wetten botsen of situaties op voorhand niet te voorzien waren. Hoe gaan wij hier als uitvoerders in de praktijk mee om? In deze workshop gaan we vanuit onze dagelijkse praktijk aan de slag.


Deze workshop gaat in op de volgende vragen:
- Wat is werken vanuit de bedoeling in de praktijk?
- Hoe geven we werken conform de bedoeling vorm?
- Wat betekent dat concreet in juridische procedures?
- Welke resultaten zien we?
- Welke aanbevelingen hebben we voor de rijksoverheid en in de ketensamenwerking?

Sprekers: Jaap van Dooren (manager kwaliteit UWV), Alex Corra (beleidsadviseur JZ en Ethiek SVB) en Maartje Kemme (programmamanager werken vanuit de bedoeling SVB)

Workshop 2: Op welke wijze is de bestuursrechtelijke procedure vormgegeven? Een eerste inschatting vanuit gemeente Den Haag en de Rijksuniversiteit Groningen
Het gemeentebestuur heeft bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en de eigen integriteit te beschermen. Een voorbeeld hiervan is bevoegdheid om panden te sluiten op grond van de Opiumwet en  de bevoegdheid om beschikkingen te weigeren en in te trekken op grond van de Wet Bibob. Voor het gebruik van deze bevoegdheden mag het bestuursorgaan (eigen) bronnen raadplegen, deze verschillen per bevoegdheid. Tegen het gebruik van deze bevoegdheden kunnen rechtsmiddelen openstaan voor burgers. De vraag die in deze workshop centraal staat is op welke wijze een bestuursrechtelijke procedure is vormgegeven?  

Kees Lina en Albertjan Tollenaar zullen vanuit hun perspectief reflecteren op de volgende vragen: 
- Welke ontwikkelingen zijn waar te nemen ten aanzien van bestuursrechtelijke procedures? 
- Wat zijn mogelijke oplossingen om deze knelpunten in de rechtsbescherming het hoofd te bieden? 

SprekersKees Lina (teammanager juridische zaken gemeente Den Haag) en Albertjan Tollenaar (universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen)

Workshop 3: Nodeloze juridisering in het ruimtelijk domein, hoe voorkom je die? Ervaringen van kennisprogramma Bindend Besturen Brabant 
Het kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant is begin dit jaar gelanceerd. In dit kennisprogramma werken onder andere de Universiteit van Tilburg, de provincie Noord-Brabant en het bureau Pontifax de komende drie jaar nauw samen. Deze partijen gaan samen met bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincie, ondernemers, ambtenaren en burgers de besluitvorming onderzoeken in de fysieke leefomgeving. Specifiek wordt onderzocht waarom sommige conflicten juridiseren en andere conflicten niet.

De workshop gaat in op de mechanismen van conflict escalatie, hoe die zich verhouden tot juridisering, en wat we daar van kunnen leren. Conflict heeft een slechte reputatie in de wereld van beleid. Dat is jammer, omdat conflict allerlei positieve kanten kent. Juridisering kan sommige conflicten destructief maken, en leiden tot eindeloze procedures, maar kan ook creatieve oplossingen bevorderen en betere verhoudingen opleveren. In deze workshop deelt Eva Wolf, universitair docent aan de universiteit van Tilburg, de lessons learned tot nu toe.
Spreker: Eva Wolf (Kennisprogramma en Universiteit Tilburg)

Workshop 4: Niet de strijd maar het gesprek aangaan
Intuïtief denken we vaak dat een uiteindelijke beslissing van de overheid bepalend is voor ons gevoel van rechtvaardigheid. Maar is dat ook zo? Gaat het mensen om het halen van hun gelijk of spelen ook andere aspecten een rol? Wat betekent dit voor de manier waarop we als ambtenaren het gesprek met de burger aangaan? Hoe maak je de benodigde omslag in denken en doen? Wat hebben we daarover geleerd uit de ervaringen met dilemmalogica en 10 jaar Prettig Contact met de Overheid? Aan de hand van een actuele casus ervaren de deelnemers in deze interactieve workshop hoe je contact maakt juist wanneer het schuurt.
Sprekers: Lynn van der Velden (ministerie van BZK) en Guido Rijna (ministerie van AZ) 

Workshop 5: Leven met een minimuminkomen en schuldenproblematiek
De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Hiernaast is er vaak sprake van schulden. Sociaal Raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen.

Vanuit Sociaal Raadslieden Rijnstad uit Arnhem gaan we in deze workshop dieper in op de doelgroep van Sociaal Raadslieden, namelijk mensen met een beperkt doenvermogen die vaak ook de nodige schuldenproblematiek hebben. Hoe responsief is de rechtsstaat voor deze groep en waarom zijn zij wederpartij bij zoveel procedures? Waar liggen verbeterpunten?

Daarnaast komen de volgende vragen aan de orde:
- Wat zijn de oorzaken van schuldenproblematiek en rol van de overheid als schuldeiser?
- Hoe om te gaan met de steeds groter wordende afstand tussen de overheid en de mensen die juist een beroep doen op deze overheid?
- Hoe staat het met de zelfredzaamheid van mensen met een beperkt doenvermogen ten aanzien van wetgeving, regels en procedures? Welke wet- en regelgeving veroorzaakt ongewenste procedures?
- Zijn het de wetgeving en de regels die (ongewenste) procedures veroorzaken of is dit vooral het gevolg van de uitvoering van deze wetgeving en regels?
- Wat zijn vanuit het perspectief van sociaal raadslieden initiatieven van bestuursorganen die werken, wat zijn de best practices?
Spreker: Bart Houkes (sociaal raadsman Malburgen en Velp)

Workshop 6: Informeel afhandelen in het bestuursrecht, het succes van de informele afdoening door het CAK 
Het CAK verzorgt de inning van eigen bijdragen en premies in het zorgdomein. Als burgers het hier niet mee eens zijn, dan staat hen de klassieke weg in het bestuursrecht ter beschikking: bezwaar en beroep. Maar neemt dat het conflict tussen burger en overheid wel écht weg? Kan het niet simpeler, makkelijker, en klantvriendelijker?

In deze workshop neemt het CAK u mee in zijn werkproces ‘de informele afdoening’. De informele afdoening voorkomt bezwaar en beroep én herstelt het vertrouwen van de burger in de overheid zonder dat de gang naar de rechter genomen moet worden.

De volgende vragen komen aan de orde:
- Informele afdoening, hoe gaat dat in zijn werk?
- Leidt informele afdoening tot minder procedures en meer klanttevredenheid?
- Speelt mediation een rol in de informele afdoening?
- Leidt bepaalde wetgeving bij het CAK tot bovenmatig veel procedures en is informele afdoening een geschikt middel om deze procedures te behandelen?

Sprekers: Kees de Jong (manager Bezwaar & Beroep) en Lesley Harteveld- van den Bosch (senior jurist Bezwaar & Beroep)

Workshop 7 Extreem geëscaleerde conflicten in de relatie burger – overheid

Conflictdossiers en notoir procederen, de meeste overheidsinstanties zijn hier bekend mee. Alleen kun je dit voorkomen of minder laten escaleren?

De Belastingdienst onderzocht honderd dossiers met daarin extreem geëscaleerde conflicten tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst. Dit bleken dikke en langlopende dossiers met zeer hoge behandelkosten.
Ook de emotionele belasting voor behandelaars was hoog. Kenmerkend voor zulke conflictdossiers blijkt het gedrag van de betrokken partijen; dat leidt tot een heel eigen dynamiek.
Enerzijds vertoont de burger vaak opvallend gedrag; dat is regelmatig zo afwijkend dat een psychische aandoening moet worden verondersteld. Anderzijds is het gedrag van de behandelaar onvoldoende effectief voor een meer adequate behandeling.  Het onderzoek heeft nuttige inzichten opgeleverd over hoe die behandeling beter kan worden vormgegeven.  Die inzichten worden inmiddels toegepast binnen de Belastingdienst. Zij kunnen leerzaam zijn voor andere overheidsinstanties waar conflictdossiers ook voorkomen. Klaas Werkhorst zal aan het einde van de workshop een plenaire reflectie verzorgen waarin de leereffecten voor de overheid worden aangestipt.

Tijdens deze workshop komen de volgende vragen aan de orde:
- Wat waren de belangrijkste inzichten van dit onderzoek over het gedrag van de betrokken partijen?
- Hoe zijn deze inzichten in de praktijk gebruikt?
- Was de nieuwe aanpak van invloed op het aantal procedures?
- Veranderde het gedrag van burgers en voelden zij zich beter geholpen?
- Hoe kunnen overheidsinstanties hier van leren en beter omgaan met notoire procedeerders?

Sprekers: Valentijn Crijns (Belastingdienst) en Klaas Werkhorst (ministerie van Justitie en Veiligheid)

Workshop 8: Doenvermogen: hoe krijg je de probleemvraag helder bij mensen met een (verstandelijke) beperking?
De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Lang niet alle burgers zijn onder alle omstandigheden zelfredzaam. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk aankunnen. De WRR heeft dit in haar rapport “Weten is nog geen doen” in beeld gebracht. Voor overheidsorganisaties is de volgende vraag van belang, wat is het doenvermogen van mensen met een beperking en hoe kunnen wij ons in hen verplaatsen?

In deze interactieve workshop staat het beleven centraal: de deelnemer krijgt inzicht in de manier waarop mensen met een licht verstandelijke beperking het leven van alledag ervaren. Deze inzichten kunnen worden gekoppeld aan de dagelijkse werkpraktijk: wat betekent dit bijvoorbeeld voor de manier van communiceren met mensen met een (licht) verstandelijke beperking en zijn de werkprocessen op hun mogelijkheden en behoeften afgestemd?

Tijdens deze praktische workshop ervaar je hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking. Dit levert nieuwe inzichten en veel praktische tips op die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Tijdens deze workshop komen de volgende vragen aan de orde:
- Wat is de doelgroep van Stichting Mee?
- Wat is het doenvermogen van deze doelgroep en waar lopen zij in relatie tot de overheid tegenaan?
- Hoe zou de overheid wetgeving/beleid/ingerichte procedures beter kunnen laten aansluiten bij het doenvermogen van deze burgers?

Sprekers: Jantine Huijsen en Rick de Weers (cliëntondersteuner en gedragsdeskundige MEE Zuid-Holland Noord) 

Workshop 9; Randvoorwaarden voor een succesvolle mediation
Geïllustreerd aan de hand van casuïstiek wordt toegelicht hoe mediation er in de praktijk uitziet. Hoe vaak komt mediation voor? Wat zijn de randvoorwaarden voor een geslaagde mediation?

De volgende vragen komen aan de orde:
- Wanneer is een zaak geschikt voor de inzet van een mediation?
- Hoe vind diagnose in de organisatie zelf plaats?
- Wanneer is een zaak niet geschikt en zijn andere oplossingsrichtingen (passend contact, doorprocederen of bijvoorbeeld het reeds op voorhand aanpassen van wetgeving die conflictopwekkend is) meer opportuun?
- Zijn er belemmeringen en kansen voor de inzet van mediation?

Sprekers: Hans Bekkers (onafhankelijk mediator en bestuurslid bij de Nederlandse Mediatorsvereniging)