Hieronder vindt u een omschrijving van de deelsessies voor het ambtelijke middagprogramma:

Deelsessies ronde 1
- Marktordening warmte, transitievisie warmte en aardgasvrije wijken
- Regionale samenwerking in de RES
- Verduurzaming mobiliteit

Deelsessies ronde 2
- Marktordening warmte, transitievisie warmte en aardgasvrije wijken
- Regionale samenwerking in de RES
- Ronde tafel Duurzame mobiliteit
- Ronde tafel Industrie
- Ronde tafel Landbouw en landgebruik

Korte omschrijving per deelsessie:

- Marktordening warmte, transitievisie warmte en aardgasvrije wijken
Voor de gebouwde omgeving stellen gemeenten uiterlijk eind 2021 de Transitievisies Warmte vast, met het tijdspad welke wijk wanneer van het aardgas af gaat. Voor wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, wordt aangegeven wat de alternatieve duurzame energie-infrastructuren zijn. Nadat in de transitievisie warmte de mogelijke alternatieven in beeld gebracht zijn, besluit de gemeente in het uitvoeringsplan op wijkniveau over de definitieve alternatieve energie-infrastructuur van een wijk. Vooruitlopend op de uitvoeringsplannen worden verschillende aanpakken uitgeprobeerd in de Proeftuinen Aardgasvrije wijken om lessen te leren voor de opschaling.
Tijdens de deelsessie informeren wij u over de afspraken die voor gemeenten van belang zijn voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Ook gaan we nader in op het opstellen van de transitievisie warmte en de ondersteuning van het Kennis en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken. Verder praten wij u bij over de marktordening warmte. VNG en het kabinet hebben in 2019 een gezamenlijk ‘joint fact finding’-onderzoek gestart om te komen tot goede afspraken over de marktordening van warmte (en de Warmtewet). Tot slot wisselen wij graag met u uit tegen welke vraagstukken gemeenten aanlopen bij de concrete uitvoering, zoals de invulling van de regierol, capaciteit en middelen, de wijkgerichte aanpak en het activeren van inwoners.

- Regionale samenwerking in de RES
In de Regionale Energiestrategie bepalen gemeenten samen met stakeholders hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie en de energie-infrastructuur vorm krijgt en wordt ingepast in de regio Daarmee proberen we onder andere de ambitie voor de hernieuwbare energieproductie op land van 35 tWh tot 2030 te realiseren. Om de ruimtevraag te beperken gaat het Klimaatakkoord uit van zuinig ruimtegebruik en ‘zon op dak’. Tijdens de deelsessie delen wij het onderzoek naar de verwachting van de opwek van hernieuwbare energie tot nu toe en hoever de regio’s staan met het opstellen van de RES. Wij gaan graag met u in gesprek over de ervaring met de samenwerking over de gemeentegrenzen en het betrekken van de raad bij dit proces en de ondersteuning door het Nationaal Programma RES.

- Verduurzaming mobiliteit
Gemeenten staan voor de uitdaging om enerzijds zorg te dragen voor bereikbaarheid en anderzijds emissies fors te reduceren. Aanpassingen en verduurzamen van het mobiliteitssystemen via bijvoorbeeld elektrisch vervoer of stimuleren van de fiets kunnen hierin een rol spelen en dragen bij aan bereikbare, leefbare en gezonde steden. Vanuit het Klimaatakkoord krijgen gemeenten de mogelijkheid om hierin vanuit de regio op te trekken en regionale mobiliteitsprogramma’s op te stellen met provincies en andere stakeholders.
Tijdens de deelsessie gaan wij in gesprek over wat erin het Klimaatakkoord is opgenomen over mobiliteit en welke mogelijkheden en aanvullende bevoegdheden dit gemeenten biedt om te sturen op duurzaam vervoer zoals gedifferentieerde parkeertarieven, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en het instellen van zero-emissiezones voor goederenvervoer.

- Ronde tafel Landbouw en landgebruik
Het Klimaatakkoord biedt gemeenten handvatten om samen met partners te werken aan vraagstukken zoals bodemdaling, gebiedsprocessen in veenweidegebieden en het stimuleren van stalvernieuwing om de uitstoot in de agrarische sector terug te brengen. Daarnaast is er de uitdaging om vanuit gezamenlijkheid 1% meer bos te realiseren.
In het rondetafelgesprek voeren we met u het gesprek over de opgave en de rol die u samen met provincies en waterschappen kunt invullen.

- Ronde tafel Industrie
De ambitie voor industrie voor het maken van duurzame producten met duurzame processen moet voor schonere lucht gaan zorgen. In het Klimaatakkoord is overeengekomen dat een slimme mix van meerdere beleidsinstrumenten nodig is. De maatregelen om te besparen op het energieverbruik vragen een  versnelde en verstevigde handhaving. Dit heeft grote impact op de handhavende rol van gemeenten. Daarnaast zijn nieuwe technologieën nodig, maar deze zijn nog lang niet allemaal grootschalig beschikbaar. Totdat nieuwe technologieën beschikbaar zijn, moet onder meer CCS (op zee) zorgen voor vermindering van uitstoot van CO². Ten slotte draagt de industrie met haar restwarmte bij aan het warmtevraagstuk bij het aardgasvrij maken van woonwijken en glastuinbouw. In het rondetafelgesprek bespreken wij met u hoe de afspraken voor de industrie zich verhouden tot de gemeentelijke duurzaamheidsambities.