Hieronder vindt u een korte toelichting van alle sessies.

1.Vluchtelingenopvang
Begin 2018 kopte de Volkskrant ‘Primeur: private geldschieters regelen integratie van vluchtelingen: De gemeente Veldhoven heeft als eerste Nederlandse overheidsinstantie een overeenkomst met het bedrijfsleven gesloten om de traditionele overheidstaak van integratie uit te besteden.’ Wereldwijd zijn lokale overheden ‘host’ voor gevluchte nieuwe inwoners. Het voorbeeld uit Veldhoven inspireerde de stad Koboko in Noord-Oeganda om anders tegen integratie van vluchtelingen aan te kijken en opvang in de regio nog beter te organiseren. Hoe ben je als gemeente innovatief en zet je vluchtelingen in hun kracht om zo de hele samenleving veerkrachtiger te maken? Hoe maak je daarin het verschil als bestuurder? Daar gaat deze sessie over.
Door: Irene van Oostveen, VNG International en Marienne van Dongen, wethouder gemeente Veldhoven.

2. Klimaatadaptatie in de veranderende stad
In deze deelsessie wordt dieper ingegaan hoe de opgave van klimaatadaptatie in de stad geïncorporeerd kan worden. Juist bij stedelijke transformatie is het zaak deze opgave onderdeel te laten zijn van de integrale gebiedsontwikkeling in onze verder verdichtende steden. Naast de grote lijn vooral een toelichting aan de hand van concrete bouwprojecten.
Door: Maarten Hoorn en Martijn Kramer van Platform 31

3. Een multi-actor perspectief op resilience: waar ligt de grens van "het systeem"?
Water, transport of energie: het zijn systemen die bestaan uit elementen die in onderlinge samenhang een doel of functie vervullen. Om de veerkracht van een systeem te vergroten zullen ambtenaren en bestuurders over administratieve en bestuurlijke grenzen heen moeten kijken. Doel van deze interactieve sessie is deelnemers bewust te maken van systeemgrenzen en de invloed hiervan op het vergroten van resilience. Vanuit het 4TU Centre for Resilience Engineering geven onderzoekers van de Universiteit Twente geven een korte inleiding op systeemdenken, veerkracht en het concept "boundary judgement". Vervolgens gaan deelnemers voor concrete voorbeelden in kaart brengen waar verschillende actoren systeemgrenzen leggen en hoe dit de realisatie van een veerkrachtiger systeem ten goede komt of juist belemmerd.
Door: Dr. Joanne Vinke- de Kruijf, 4TU Centre for Resilience Engineering / Universiteit Twente.

4. “Resilience in de Praktijk”
Aan de hand van voorbeelden uit Rotterdam en Den Haag worden deelnemers bij de hand genomen over de inhoud en toepasbaarheid van resilience als nieuwe en noodzakelijke stedelijke kwaliteit.
Kijk met de resilience bril naar je eigen projecten in je eigen stad. Welke shocks en stresses zijn relevant? Welke thematische opgaven zijn aan de orde? Hoe dit te vertalen naar weerbaarheid en veerkracht op verschillende schaalniveaus?
Door: Anne-Marie Hitipeuw, gemeente Den Haag en Arnoud Molenaar, gemeente Rotterdam

5. Een wendbare en weerbare gemeente met Common Ground
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen verwachten een overheid die dingen mogelijk maakt en een vangnet is wanneer het hen zelf even niet lukt. Om dit waar te kunnen maken moet de basis van onze informatievoorziening worden veranderd. Het platform waarop de data van onze inwoners worden gedeeld moet betrouwbaar en veilig zijn. Het draait hierbij om de publieke waarde die we ermee kunnen creëren in maatschappelijke opgaven. De komende jaren werken wij binnen het kader van de overheidsbrede NL DIGIbeter agenda met diverse publieke en private partijen samen om een digitale infrastructuur te realiseren die goed beschikbaar, goed toegankelijk en veilig is: de common ground. Dat is een majeure operatie die niet over één nacht ijs gaat.
Common Ground is de informatiekundige visie die voortvloeit uit ‘Samen organiseren’ en is in 2018 gekenschetst als een domeinoverstijgende samenwerking.
Meer over Common Ground en hoe dit samen te organiseren hoort u in deze sessie.
Door: Raymond Alexander, Manager Ontwikkelen Gemeenschappelijke Basis van VNG Realisatie

6. Digitale veerkracht in de stad: waar te beginnen?
We worden steeds afhankelijker van ICT. Bedrijven in de stad digitaliseren, inwoners maken meer gebruik van online oplossingen in het dagelijkse leven en ook de gemeentelijke dienstverlening digitaliseert. De snelheid waarmee deze ontwikkelingen onze steden beïnvloeden neemt snel toe. Dit biedt kansen maar maakt gemeenten en stakeholders in onze stad ook kwetsbaar. In 2017 werd de Rotterdamse haven slachtoffer van een digitale gijzeling. Ook inwoners worden steeds vaker slachtoffer van digitale aanvallen en gemeentes zelf zijn kwetsbaar en doelwit. Dit bleek recent bij het incident van het thuiswerk systeem van vele gemeentes: Citrix. Maar, waar begin je als gemeente als je de digitale veerkracht van je inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie integraal wilt verbeteren? Resilient The Hague deelt ervaringen en best practices uit de praktijk om uw gemeente op weg te helpen. Het doel van deze sessie is om op een interactieve manier inzicht te geven in de doelgroepen, belangrijke stakeholders en concrete voorbeelden om de digitale veerkracht van de gemeente en van de stad te verbeteren.  
Door: Bram Perenboom, programmamedewerker Resilient The Hague