Zwolle 10 maart 2020

RONDE 1
1. Doen wat werkt in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers

2. Community Support: Geen netwerk, dat bestaat niet!
3. Homerun: voor mensen met een LVB tijdens en na detentie
4. Ateliers Sociaal Domein, een lerende onderzoeks- en uitvoeringspraktijk
5. MIND Young Academy: psychische gezondheid bespreekbaar maken onder jongeren
6. Formeel en informeel gezamenlijk aan zet in de zorg
7. Open de Voordeur: kies voor een thuis zonder geweld
8. Studio BRUIS – Samen buurten: gemeenschapsvorming in 55+ wooncomplexen

RONDE 2
9. Hoe ga je om met 'zorgwekkende zorgmijders'? - Housing First

10. Kinderen in opvang begeleiden met Veerkracht (GEANNULEERD)
11. De Leerkring Armoede in Stadskanaal
12. Een positieve gezondheid binnen gezinnen met Supporter van Elkaar

13. Stichting Life Goals: kwetsbare mensen in beweging
14. Activerend werk in de gemeente Arnhem
15. De bewoner aan het stuur met de online tool Growpad
16. De Geluksroute: een effectieve methode van klacht naar kracht

RONDE 3
17. Succesfactoren bij de ontwikkeling van dementievriendelijke gemeenschappen (GEANNULEERD)

18. Gers met Geld: Rotterdammers financieel redzaam
19. Hulpverlening jeugdigen dichterbij met POH
20. Impactmeting en referentiemodel van WIJ Groningen
21. Drie jaar pionieren in de polder

22. Groningen Doofvriendelijk (GEANNULEERD)
23. Normaliseren in het Zwolse onderwijs: samenwerking leerplicht en sociaal wijkteam
24. Fietsmaatjes: mensen met een beperking uit hun sociale isolementRONDE 1

1. Doen wat werkt in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers
Een groot aantal jongeren groeit op in een gezin waarin één van de gezinsleden ernstig ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Zij geven praktische of emotionele ondersteuning aan hun naasten, maken zich zorgen over de situatie of komen zelf zorg tekort. Met veel van deze zogeheten jonge mantelzorgers gaat het gelukkig goed. Toch komen emotionele en andere problemen bij hen vaker voor dan bij andere jongeren. Ook als ze volwassen zijn. Het is dus zaak er vroeg bij te zijn, om erger te voorkomen. In de gemeente Bronckhorst wordt daarom zwaar ingezet op het beter bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers. Hoe werken gemeentelijke, maatschappelijke en zorgorganisaties hierin samen? Op welke manier worden jonge mantelzorgers zelf hierbij betrokken? Door kennis van de jonge mantelzorgers, professionals én wetenschap zo goed mogelijk te benutten zijn gezamenlijke verbeteracties geformuleerd. Hoe is dit gegaan en hoe worden de acties gemonitord?
Door Ineke Maciag en Sanne Beunk (respectievelijk beleidsmedewerker en sociaal consulent bij de gemeente Bronckhorst), Joost de Haan (adviseur Informele zorg bij Movisie) en Marjet Karssenberg, stagiaire onderzoeksassistent bij Vilans en jonge mantelzorger).

2. Community Support: Geen netwerk, dat bestaat niet!
Als professional is het van belang niet alleen oog te hebben voor de cliënt, maar ook voor de opbouw van een netwerk rond de cliënt. Het onderhouden van gezonde relaties voorkomt terugval en is essentieel voor een positieve zelfervaring van de cliënt. Community Support is een bewezen effectieve methode waarmee professionals het eigen netwerk van de cliënt kunnen inzetten en versterken. Met de workshop ‘Geen netwerk, dat bestaat niet!’ krijgen deelnemers hiervoor concrete handvatten. Welke zijn dit? Hoe werkt de methode in de praktijk? En waaruit blijkt dat deze methode effectief is?
Door Nelly Heijs en Annelies Meijer van stichting Community Support.

3. Homerun: voor mensen met een LVB tijdens en na detentie
Op steeds meer plekken vallen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) buiten de boot. Zo ook mensen met een LVB in detentie, zij missen vaak begeleiding bij de terugkeer naar de maatschappij. Dit betekent een grote kans op recidive en meer maatschappelijke problemen. Het methodisch kader Homerun dat door Humanitas DMH is ontwikkeld, ondersteunt bij de begeleiding van cliënten met een LVB. Recidive wordt voorkomen, de cliënt ervaart meer levensgeluk, de begeleider heeft bevredigend werk én er zijn minder kosten. Want elke euro die wordt geïnvesteerd in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie euro op, zo blijkt uit een onderzoek van de VGN. In deze sessie doe je kennis op over wat begeleiding tijdens detentie en direct erna voor mensen met een LVB op lange termijn oplevert. Hoe werkt Homerun voor LVB’ers in detentie en daarbuiten? Wat levert het jou, de cliënt én de samenleving op? En waar liggen samenwerkingskansen?
Door Martine Meijer, trajectcoördinator Homerun Rotterdam, Jochem Hooghiemstra, trajectcoördinator Homerun Zwolle, Marijn Donkervliet, bestuurssecretaris Humanitas DMH en Han Huizinga, beleidsadviseur VGN.

4. Ateliers Sociaal Domein, een lerende onderzoeks- en uitvoeringspraktijk
Maak kennis met de Ateliers Sociaal Domein van NHL Stenden Hogeschool en de Werkplaats Sociaal Domein Friesland, waarin wordt samengewerkt in netwerken en maatschappelijke vraagstukken multidisciplinair worden onderzocht. Gemeenten leggen vraagstukken uit hun praktijk aan het Atelier Sociaal Domein voor, vervolgens gaan studenten onder begeleiding van docenten en samen met het werkveld ermee aan de slag. Zo dichtbij de praktijk staan, levert voor de studenten een rijke leeromgeving op. Hoe ziet de samenwerking er precies uit? Wat zijn de ervaringen en wat levert deze manier van werken op?
Door Bart de Jager, coördinator Werkplaats Sociaal Domein Friesland, samen met een student, docent en professional. 

5. MIND Young Academy: psychische gezondheid bespreekbaar maken onder jongeren
Eén op de vijf jongeren krijgt te maken met psychische klachten, maar vindt het lastig om hierover te praten of hulp te zoeken. Hoe pak je psychische problematiek onder jongeren preventief aan? Binnen het onderwijsprogramma MIND Young Academy delen jonge ervaringsdeskundigen hun ervaringen in de klas. Deze zogeheten peer educators hebben zelf of in hun directe omgeving te maken gehad met psychische klachten. Samen met de docenten en zorgprofessionals in de school breken de peer educators het gesprek open over taboes en maken, indien nodig, de weg vrij naar verdere hulp. Het programma is wordt landelijk uitgevoerd in meer dan circa 300 klassen per jaar en is onlangs geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut. Hieruit blijkt dat het programma voor jongeren de drempel verlaagt om hulp te zoeken indien nodig voor hun psychische problemen. Tijdens deze sessie deelt het bureau Diversion, samen met een van hun peer educators, de opgedane ervaringen met dit programma. Waar lopen jongeren eigenlijk tegenaan op het gebied van psychisch welzijn? Wat werkt wel of niet als je hen wilt helpen? En hoe speelt de samenwerking met het onderwijs en lokale organisaties hier een belangrijke rol bij?
Door Debora Reesink, projectleider bij Diversion en een peer educator.

6. Formeel en informeel gezamenlijk aan zet in de zorg
Het Utrechtse netwerk van informele zorgorganisaties (NIZU), de gemeente Utrecht en haar buurtteams hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld: het Ambassadeurs (informele zorg) project. Met als doel inwoners de juiste hulp geven die zij nodig hebben, vermindering van professionele inzet en een betere verbinding in de wijk tussen inwoners en (in)formele zorg. In dit project sluiten meerdere professionals die werkzaam zijn bij een van de leden van Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU) bij de buurtteams aan om individuele casussen door te spreken. Met als uitgangspunt: welk deel van de hulpvraag kan worden opgepakt door een vrijwilliger? En waar vind je die vrijwilligers dan? Tijdens deze sessie worden de ervaringen met het project en de resultaten en knelpunten gedeeld. En hoor je hoe men na deze fase is doorgegaan.
Door Irene Domburg, directeur van Handjehelpen en Femke Scholten, beleidsadviseur/projectleider maatschappelijk ontwikkeling bij de gemeente Utrecht.

7.Open de Voordeur: kies voor een thuis zonder geweld
Er is veel onwetendheid rondom huiselijk geweld, het is moeilijk bespreekbaar en er wordt vaak (te) laat hulp gezocht. Gemiddeld stapt iemand pas na 35 incidenten naar de hulpverlening. Open de Voordeur is een vrijwilligersproject met als doel het creëren van bewustwording van huiselijk geweld en het stimuleren van zelfregie. Hierdoor zijn mensen die met huiselijk geweld te maken hebben eerder in staat om te kiezen voor verandering. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen  geven informatie, zowel online (website en social media) als offline (presentaties bij overheids-, zorg-, en onderwijsinstellingen, maar ook aan bedrijven, sportverenigingen en buurthuizen, en via telefonische gesprekken). Open de Voordeur is tot stand gekomen mede door de ervaringen en meningen van professionals en ervaringsdeskundigen.
Door Rob van der Hout, projectleider bij GGD Zaanstreek Waterland.

8. Studio BRUIS – Samen buurten: gemeenschapsvorming in 55+ wooncomplexen
Toenemende eenzaamheid, anonimiteit en sociale onveiligheid baren woningcorporaties en bewoners van 55+ wooncomplexen grote zorgen. Studio BRUIS - Samen buurten is een theoretisch onderbouwde en goed beschreven methode voor gemeenschapsvorming (community building) in 55+ wooncomplexen. Ontwikkeld door Kees Penninx samen met bewoners en professionals in tien Nederlandse wooncomplexen in de sociale huursector. De methode wordt momenteel middels training en coaching on the job verspreid in Nederland, onder meer in Rotterdam (via de gemeente en enkele corporaties) en in Vlaardingen (via corporatie Waterweg Wonen). Met behulp van de methodiek Studio BRUIS – Samen Buurten helpt ActiveAge bewoners en betrokken professionals bij de ‘sociale vitalisering’ van het wooncomplex, op weg naar een bruisende woongemeenschap. Effectiviteitsonderzoek van de Universiteit voor Humanistiek wijst uit dat de methode vooruitgang brengt: bewoners kennen elkaar; voelen zich verbonden met elkaar, doen actief mee met activiteiten, organiseren zelf activiteiten, beheren en benutten zelf de algemene ruimten.
Door Kees Penninx (directeur van ActivAge), bewoonsters Leni de Jong, Wil de Jager en Gerda Boezel, en Wilma Rikkers (woonconsulent Laurens Wonen).


RONDE 2

9. Hoe ga je om met 'zorgwekkende zorgmijders'? - Housing First
Housing First leert je kijken naar de mens achter het moeilijke gedrag. Als je in het sociaal domein werkt dan heb je er hoogstwaarschijnlijk regelmatig mee te maken: ‘moeilijke mensen’. Mensen die niet geholpen lijken te willen worden en daarmee de titel ‘onbegeleidbaar’ krijgen. Juist deze mensen ondersteunen wij succesvol bij Housing First. Wij snappen als geen ander dat het voor professionals die hier niet dagelijks mee van doen hebben een uitdaging kan zijn om met deze doelgroep en het lastige gedrag om te gaan. Vanuit onwetendheid en onmacht kunnen dan oordelen ontstaan en dat is zonde! In de workshop Hoe ga je om met ‘zorgwekkende zorgmijders’? leer je hoe dit gedrag doorbroken kan worden of hoe je ermee om kunt gaan. Daarvoor gaan we eerst kijken naar de behoefte die schuil gaat achter het gedrag. Welke ‘verkeerde’ strategieën mensen soms gebruiken om deze behoefte te vervullen en hoe gemakkelijk dit opnieuw tot teleurstellingen leidt. Wat zijn mogelijke triggers? Wat kan re-traumatiserend zijn? We bekijken hoe traumasensitief werken kan helpen en geven je tools om op een prettige manier het contact te vinden, wanneer dit niet vanzelf gaat. Deze aanpak en visie is onlosmakelijk verbonden met het gedachtegoed van Housing First. Graag geven we je een inkijk in onze aanpak en delen we de kennis achter onze grondhouding. Housing First werkt het beste wanneer er sprake is van een integrale aanpak. Samen kunnen wij voor deze mensen het verschil maken.
Door Melanie Schmit, voorzitter van Housing First Nederland, en Anke Jansen, bestuurslid van Housing First Nederland en, vanuit bureau ZIN, projectleider van Housing First praktijken in Gelderland.

10. Kinderen in opvang begeleiden met Veerkracht
Deze sessie is helaas geannuleerd.

11. De Leerkring Armoede in Stadskanaal
De Alliantie van Kracht is een netwerk van maatschappelijke organisaties, gemeenten en provincie in Groningen en Drenthe om intergenerationele armoede (in de Veenkoloniën) gezamenlijk aan te pakken. Binnen deze alliantie worden kennis en ervaringen gedeeld aan de hand van leerkringen met als doel bewoners met de juiste interventies te ondersteunen. De input voor de Leerkring Armoede kwam uit het onderzoek van de RUG naar intergenerationele armoede en van Movisie. In Stadskanaal heeft Movisie de leerkring tien keer begeleid, daarna is de leerkring op eigen kracht verder gegaan. De Alliantie van Kracht onderzoekt hoe kennis structureel aan de leerkring kan worden toegevoegd. En hoe de kennis kan worden toegepast in de praktijk en uiteindelijk het beleid van de gemeente kan beïnvloeden. In deze sessie leer je meer over de methodiek, de inbreng van ervaringsdeskundigen en is hoe de leerkring is geëvalueerd.
Door Christiaan Bal (teamleider Welstad), Marcel Endendijk (adviseur, CMO STAMM), Christine Kuiper (adviseur sociale innovatie, Movisie) en Nel Kruit (directeur van Welstad).

12. Een positieve gezondheid binnen gezinnen met Supporter van Elkaar
Het traject Supporter van Elkaar ondersteunt gezinnen bij het realiseren van een positieve gezondheid in 18 weken. De speerpunten zijn: samen, armoede, gezondheid en meedoen. Dit traject is een FNO-subsidietraject en wordt uitgevoerd door FC Twente, scoren in de wijk in samenwerking met vele partners, zoals welzijn, gemeente, het bedrijfsleven, stadsbank en verslavingszorg. Tot nu toe hebben 88 gezinnen deelgenomen. Binnen het traject wordt onder andere ruimte gemaakt voor sport en spel na schooltijd, zijn er culturele activiteiten in gezinsverband en werken ouders aan hun persoonlijke doelen. Supporter van Elkaar is onderzocht door de Universiteit van Twente. Het traject zit nu in de borgingsfase en wordt enthousiast ontvangen in drie Twentse steden. In deze sessie leer je over de meerwaarde van het laagdrempelige karakter van de methodiek en welke werkzame elementen de methodiek effectief maken. 
Door Bas Schreurs, algemeen projectleider Stichting FC Twente.

13. Stichting Life Goals: kwetsbare mensen in beweging
Stichting Life Goals Nederland brengt in 25 gemeenten kwetsbare mensen via sport letterlijk en figuurlijk in beweging. Het gaat daarbij om mensen die zijn vastgelopen in het leven, zoals dak- en thuislozen, statushouders, verslaafden, ex-gedetineerden en verwarde personen. De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor sport als middel in het sociaal domein. Door op lokaal niveau samen te werken met sportorganisaties, gemeenten en zorginstellingen, zorgt Stichting Life Goals ervoor dat de doelgroep toegang krijgt tot passend, structureel sportaanbod en kan werken aan herstel. Een belangrijk onderdeel van de methodiek is de monitor, waarmee inzicht wordt verkregen in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en de organisatorische ontwikkeling van het sportprogramma. De Life Goals aanpak is gebaseerd op praktijkervaringen van zowel uitvoerders als deelnemers, en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek door onder andere Wageningen University en het Kenniscentrum Sport. Movisie begeleidt Stichting Life Goals bij de erkenning van de Life Goals aanpak als interventie in het sociaal domein.
Door Minke van der Kooi van Stichting Life Goals Nederland.

14. Activerend werk in de gemeente Arnhem
Activerend werk heeft in de gemeente Arnhem geleid tot een heel andere manier van kijken naar en samenwerken het activeren van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De definitie van werk is breed: op het moment dat iemand een bijdrage levert, is er sprake van werk. Ook Apeldoorn wil hiermee gaan starten. De keuze voor Activerend werk, zoals de methode heet, heeft er toe geleid dat het aantal mensen in de dagbesteding in drie jaar is gedaald tot 270. Daarentegen groeide het aantal Arnhemmers dat meedoet aan Activerend werk in dezelfde tijd van 0 naar 1100. Arnhem heeft ervoor gekozen om Activerend werk ‘blanco’ te ontwikkelen, vanuit het perspectief van de inwoner. Om dit te realiseren zijn geen nieuwe regelingen of partijen nodig; er moet (beter) worden samengewerkt. Vanaf de start hebben alle ketenpartijen bijgedragen aan het vormgeven van Activerend Werk: gemeente, werkbedrijf, zorgpartijen en onderwijs. Ook inwoners en werkgevers hebben meegedacht. Het inzicht geven in de resultaten van Activerend werk is een essentieel onderdeel van de aanpak. In 2,5 jaar tijd zijn er 1300 aanmeldingen voor oriëntaties geweest.
Door Veronique Eggenhuizen van Activerend Werk Arnhem en Ron van der Linden, programmamanager bij de gemeente Arnhem.

15. De bewoner aan het stuur met de online tool Growpad
In deze interactieve sessie maak je kennis met Growpad, een online tool die bewoners en coaches ondersteunt bij het maken en monitoren van een persoonlijk groeiplan. De tool maakt het pad van groei inzichtelijk en maakt de bewoner eigenaar van zijn of haar groeiplan. Ook kan een bewoner zelf bepalen wie toegang tot het plan krijgt. Growpad helpt organisaties in het sociaal domein bij streetlevel monitoring: echte verhalen en echte prestaties van bewoners, coaches en organisaties. Growpad is in de afgelopen drie jaar op grotere schaal toegankelijk gemaakt en wetenschappelijke geëvalueerd door Wageningen University & Research en het Erasmus MC, mogelijk gemaakt door een subsidie van Fonds Nuts Ohra. In 2019 zijn 400 bewoners en 70 professionals/vrijwilligers uit het sociaal domein met Growpad gaan werken. In deze periode is een bewoners- en coachpanel gestart. Hun feedback is direct verwerkt in de doorontwikkeling van Growpad. Eén van de toptalenten uit het bewonerspanel is opgeleid als Growpad-expert, tijdens deze sessie vertelt zij over haar ervaringen met de tool.
Door Suzan Daamen van Uitvoeringsbrigade en Mirjam Leter, mastercoach i.o..

16. De Geluksroute: een effectieve methode van klacht naar kracht
De Geluksroute is een methodiek om mensen zelf weer aan het roer te zetten, en daarmee mensen krachtiger mee te laten doen in de samenleving. In Nederland wordt in een aantal gemeenten gewerkt met de methodiek. De Geluksroute richt zich op mensen met diverse risicofactoren voor een laag welbevinden: eenzaamheid, (chronische) gezondheidsklachten en een lage sociaaleconomische status. Deze mensen lopen het risico in een negatieve spiraal te komen van meer en meer zorg, zonder verder te komen in hun leven. Uit promotieonderzoek van de Universiteit Twente uit 2016 blijkt dat de Geluksroute een goed alternatief is, met blijvend effect (sterker in het leven staan, opener, meer vertrouwen, beter zien van lange termijnoplossingen). Neveneffect is ook dat mensen minder zorg en ondersteuning nodig hebben. Recente metingen in Harderwijk laten zien dat mensen zich duidelijk minder eenzaam voelen en dat hun welbevinden vooruit is gegaan. Daarnaast is er een kwalitatief onderzoek gedaan in Hengelo in samenwerking met de AWJTwente en zijn de ervaringen in Harderwijk gemonitord en via storytelling in een magazine gepubliceerd. In deze sessie krijg je inzicht in hoe de gemeenten Harderwijk en Hengelo met de Geluksroute werken.
Door Marieke Arends, projectleider Sociaal Domein bij de gemeente Hengelo, Ruth Deddens-Berentschot, adviseur bij de Geluksacademie en Hatice Yilmaz, trainee Samenleving in Harderwijk.


RONDE 3

17. Succesfactoren bij de ontwikkeling van dementievriendelijke gemeenschappen
Deze sessie is helaas geannuleerd.

18. Gers met Geld: Rotterdammers financieel redzaam
Duurzame gedragsverandering op weg naar financiële zelfredzaamheid. Dat is waar Gers met Geld zich met en voor de Rotterdammers op richt. Gers met Geld zet haar expertise en ervaring met armoede en schulden in om inwoners financieel zelfredzaam te maken, waarbij de route voor iedereen anders is. Met kennis op de domeinen zorg, welzijn, participatie, stedelijk jongerenwerk en schuldhulpverlening biedt Gers met Geld een ondersteuningsaanbod dat gericht is op het verbeteren van kennis, vaardigheden en gedrag. De aanpak richt zich op: weten (heb je de benodigde kennis), kunnen (kun je in actie komen) en doen (doe je ook echt wat nodig is). Financiële zelfredzaamheid komt pas tot stand als wordt voldaan aan deze drie voorwaarden. Rotterdam maakt met het Deltaplan Schulden werk van de versterking van de schulddienstverleningsketen. Gers met Geld zorgt, samen met de KBR, bij gemeentelijke loketten en wijkpartners voor afstemming en een sluitende schuldhulpverlening.
Door Irene Lopes en Anita Ivak, beiden zijn trajectcoach bij Gers met Geld.

19. Hulpverlening jeugdigen dichterbij met POH
We zien dat veel jongeren met psychische problemen naar de huisarts gaan en niet naar het gebiedsteam. De huisarts verwijst de jeugdige door naar een psychologenpraktijk (en de rekening komt bij de gemeente) terwijl de problematiek vaak relatief licht is. Dit heeft een aantal ongewenste effecten tot gevolg, zoals wachtlijsten bij GGZ-aanbieders, jeugdigen krijgen een GGZ stempel, langdurige behandeltrajecten, reisafstand voor ouders op het platteland en onnodige medicaties. In overleg met de zorgverzekeraar en huisartsen zijn er praktijkondersteuners GGZ Jeugd (POH-GGZ Jeugd) bij de huisartsen werkzaam. Ze hebben geen wachtlijst, de huisartsenpraktijk is een bekende veilige plek, er is minder reistijd, ouders en jeugdige worden geholpen met de problemen waar ze tegenaan lopen en ze krijgen geen stempel. Uit de kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties blijkt dat ouders, jeugdigen en huisartsen erg tevreden zijn over deze nieuwe ontwikkeling. Er is sprake van transformatie van de zorg. In deze sessie leer je hoe een dergelijk traject tot stand komt en welke succesfactoren en knelpunten hierbij komen kijken.
Door Ageeth Thibaudier, beleidsadviseur Sociaal Domein, Jeugd en Onderwijs bij Gemeente Súdwest-Fryslan.

20. Impactmeting en referentiemodel van WIJ Groningen
WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen bij het zelf grip krijgen en houden op hun leven, waar mogelijk met hulp van familie, vrienden en omwonenden. WIJ Groningen stimuleert dat mensen hun talenten en mogelijkheden benutten en versterkt de sociale samenhang in de wijken. WIJ Groningen werkt vanuit 12 locaties in Groningen waar bewoners kunnen binnenlopen met een prangende vraag, probleem of idee voor hun buurt. Daarnaast werken de buurt- opbouw- en jeugdwerkers in de wijken en verbinden sociale buurtnetwerken en professionele netwerken met elkaar. Samen met stichting Optimale Samenwerking heeft WIJ Groningen een praktijkwetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd meetinstrument ontwikkeld. Uit deze samenwerking is ook het referentiemodel Wijkgerichte ondersteuning ontstaan. De impactmeting maakt de toegevoegde waarde van preventieve activiteiten en activiteiten gericht op lichte ondersteuning zichtbaar en meetbaar. Met als doel de leefwereld van inwoners in hun wijk te versterken en uiteindelijk duurdere zorg te voorkomen. In deze sessie leer je over de ontwikkeling en de resultaten van de impactmeting en het referentiemodel. Hoe wordt het instrument in de praktijk gebruikt? En op welke manier draagt het bij aan de professionalisering van de dienstverlening? 
Door Geth Kuin, adjunct-directeur bij WIJ Groningen en Dimitri Cremers, onderzoeker/consultant bij Optimale Samenwerking.

21. Drie jaar pionieren in de polder
Eind 2015 besloot de gemeente Hollands Kroon om alle taken van de jeugdwet, Wmo en voorliggende voorzieningen onder te brengen bij één contractpartner. De belangrijkste doelen waren het realiseren van maximale klanttevredenheid, het stimuleren van de transformatie en het herinrichten van het versnipperde en verkokerde zorglandschap. In juli 2016 is Incluzio hiermee gestart. Nu, drie jaar later, kijken Janneke Smink van Incluzio en Marina Rolvink van de gemeente Hollands Kroon terug en vooruit. Ze reflecteren op de transformatie resultaten, de beweging naar de voorkant, de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken en de innovaties die in gang zijn gezet. En op de nieuwe en inspirerende ervaring om te werken met één partner. Een boeiende en leerzame sessie over drie jaar pionieren in de polder!
Door Janneke Smink van Incluzio en Marina Rolvink van de gemeente Hollands Kroon.

22. Groningen Doofvriendelijk
Deze sessie is helaas geannuleerd.

23. Normaliseren in het Zwolse onderwijs: samenwerking leerplicht en sociaal wijkteam
In Zwolle werken Leerplicht ambtenaren en jeugd- en gezinsprofessionals sinds de oprichting van het Sociaal Wijkteam (SWT) samen op scholen. Het Sociaal Wijkteam heeft in overleg met de scholen ondersteuningsteams ingericht, waar Leerplicht geen vast onderdeel is. Dit zou teveel het accent leggen op handhaving. Tegelijkertijd is bij Leerplicht de visie dat een verzuimmelding vaak een teken is dat er meer aan de hand is. De discussie over wie waar nu wel of niet van is en welke rol men heeft in de preventieopdracht was institutioneel van aard en begon op een belangenstrijd te lijken. Dit is aanleiding geweest om de onderlinge samenwerking in 2019 stevig onder de loep te nemen: wat werkt wel en niet in de onderlinge samenwerking? Het resultaat is dat Leerplicht en jeugd- en gezinswerk anders gaan samenwerken. Met als doel de ondersteuningsvraag van leerlingen (en ouders) centraal te stellen, normaliseren als vertrekpunt te nemen, herstel van het gewone leven zo preventief mogelijk werken. In deze workshop worden de geleerde lessen uit 2019 gedeeld, hoor je meer over de verbeteraanpak die is gekozen en hoe deze bijdraagt aan het normaliseren in het onderwijs.  
Door Geraldine IJzerman (Sociaal Wijkteam Zwolle), Daniël Meijerink (Teamleider Leerplicht-RMC, Gemente Zwolle) en Jont Groenendaal.

24. Fietsmaatjes: mensen met een beperking uit hun sociale isolement
Fietsmaatjes draagt bij aan de participatie van mensen met een beperking. Een vrijwilliger en een gast maken terugkerende fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning.
Hierdoor komen mensen met een beperking vaker buiten, zijn ze meer in beweging en hebben ze meer sociale contacten en activiteiten. Eind 2018 waren er in negen gemeenten lokale Fietsmaatjes projecten waar op 47 duofietsen door 888 gasten en 678 vrijwilligers in totaal 9106 fietsritten zijn gemaakt. Inmiddels is Fietsmaatjes al in 20 gemeenten gestart. Fietsmaatjes werkt samen met het Oranje Fonds, Hogeschool Leiden, Movisie en Mulier Instituut aan onderzoek voor de verdere kwaliteitsverbetering. Ook is de werkwijze verrijkt met bestaande wetenschappelijke inzichten over bijvoorbeeld eenzaamheid of positieve gezondheid. Een goede samenwerking met gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties, ondernemers en inwoners is bij een succesvolle implementatie cruciaal. Het is een uitdaging hoe je samenwerkt en draagkracht krijgt voor de verdere kwaliteitsverbetering, zodat geleerde lessen ook echt in de lokale praktijken van Fietsmaatjes doorwerken. Een uitdaging waar veel sociale initiatieven voor staan en waarover in deze interactieve workshop ervaringen worden uitgewisseld.
Door Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels, oprichters van Fietsmaatjes.NL en Marijke Booijink, adviseur bij Movisie.