UITGESTELD

De Raad Op Zaterdag van 14 maart in Heereveen is tot nader order uitgesteld.
U hoort van ons wanneer wij een vervangende datum hebben.

 

Bekijk hieronder alle sessies. Per ronde kunt u zich voor één sessie aanmelden.

Ronde 1: 10.20-11.20

Digitale Democratie; is uw gemeente al bij de tijd?

In de democratie ontmoeten mensen elkaar, dat is niet altijd meer offline, maar steeds vaker online. De digitalisering heeft een grote impact op de toekomst van de democratie zoals we die nu kennen. In deze workshop wordt u meegenomen door inspirerende voorbeelden uit binnen en buitenland, maar helpen we u ook er in uw gemeente mee aan de slag te gaan.

 

Raadsleden beter in positie
In deze workshop wordt aan raadsleden inzicht geboden in de mogelijkheden die zij hebben om effectiever te functioneren. Dat gebeurt door eerst met de aanwezigen te verkennen of zij de hun ter beschikking staande instrumenten voor kaderstelling en controle kennen en optimaal benutten. Ook komen de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van het raadswerk aan de orde. Vervolgens worden de deelnemers aan de workshop in enkele stellingen uitgedaagd om hun praktijkervaringen met het bereiken van effecten in de raad te delen en daarop reacties te krijgen van raadsleden uit andere gemeenten.
De workshop wordt ingeleid en begeleid door dr. Peter Castenmiller. Samen met prof. dr. Klaartje Peters heeft hij in opdracht van het ministerie van BZK onlangs onderzoek gedaan naar de kaderstellende en controlerende inspanningen van gemeenteraden.

Het keuzepaneel van de Omgevingswet
Er valt wat te kiezen met de Omgevingswet. De gemeenteraad kan op verschillende manieren de wet benutten bij het oplossen van lokale puzzels. Dat kan door meer of minder in de geest van de wet te werken en door meer of minder vast te houden aan de huidige werkwijze. Maar dan moet de raad daar bewust voor kiezen om zo richting te geven aan de invulling en uitvoering door het college van B&W. Hoe kan de raad deze keuzes maken? De VNG introduceert het keuzepaneel Omgevingswet. Tijdens de workshop gaan we daarmee aan de slag.  

Ronde 2: 11.30-12.30

Op weg naar een inclusieve gemeente
Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht. Het verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk wordt voor iedereen. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven. Dit vraagt een om een andere manier van kijken naar en vooral samenwerken met mensen met een beperking. Ook verplicht het verdrag gemeenten om een ‘Lokale Inclusie Agenda’ op te stellen. Wat is dit precies? En hoe werkt inclusie in de praktijk? Dit komt u te weten tijdens de workshop Op weg naar een inclusieve gemeente. Samen gaan we aan de slag met een echte uitdaging op  het gebied van inclusie.

Warmtetransitie in de gebouwde omgeving
Elke gemeente maakt vóór 2022 een transitievisie warmte. Veel gemeenten zijn daar nu al mee bezig en sommigen maken al uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken. We praten u bij over de manier waarop bewoners, bedrijven en instellingen kunnen worden betrokken, over wat er op u als raadslid af komt, en over de informatie en de tools die voor u beschikbaar zijn of komen.
We zullen uitgebreid ingaan op de dilemma’s die er zijn voor gemeenten: wat zijn op lokaal niveau nou echt de lastige dingen? Waar loopt u als raadslid tegenaan? Welke informatie en ondersteuning hebt u nodig om uw werk te kunnen doen? Hoe kunt u omgaan met het bepalen van uw rol? Er is ruim voldoende gelegenheid om in te gaan op al uw vragen. En natuurlijk krijgt u tips en trick uit de praktijk van uw sessiebegeleider, Fred Jonker, senior beleidsadviseur Klimaat en Energie bij VNG.

Actualisten sociaal domein
Van beschermd wonen tot abonnementstarief. Van verwarde personen tot sturing op het terugdringen van financiële tekorten. Van samenwerking met zorgverzekeraars tot de aanpak van eenzaamheid.
Van ambulante begeleiding in de wijk tot bovenregionale inkoop van specialistische jeugdhulp. Van incidentsturing tot echte sturing. En van regionalisering in de jeugdhulp tot de samenstelling van gebiedsteams.
Het kan allemaal aan de orde komen in dit uur. Het leuke is dat  u dat voor een belangrijk deel zelf kunt bepalen.
Stel uw vraag of het onderwerp waarover u meer wilt weten via het inschrijfformulier en wij gaan op zoek naar het antwoord.
Ook nemen we u (natuurlijk) mee in de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten in het Haagsche en landelijke overlegcircuit.

Sprekers: Hans Versteeg en Ronald Bellekom  van de directie Inclusieve samenleving van de VNG.

Ronde 3: 13.15-14.15

Informatiepositie van de Raad
Omschrijving volgt.

Gemeentelijke monitor sociaal domein
De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein brengt sinds 2015 elk half jaar de ontwikkelingen in beeld rondom de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. VNG Realisatie zorgt voor de presentatie van de cijfers op het platform Waarstaatjegemeente.nl. In deze sessie laten we zien welke inzichten hier kunnen worden gevonden, die het raadswerk kunnen ondersteunen. Daarbij is speciale aandacht voor actuele dilemma's waar veel gemeenteraden zich voor zien gesteld. Bijvoorbeeld hoe je meer inzicht krijgt in het toenemende gebruik van jeugdhulp. En hoe deze monitor ook inzicht biedt op de effecten van de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. We gaan daarover graag met jullie in gesprek.

Voorkom misstanden in de zorg
Wethouders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de rechtmatigheid van de uitvoering. Gemeenteraden stellen de kaders en houden toezicht hierop. Gemeenten bieden burgers zorg en ondersteuning, in het geval ze zelf hiertoe (tijdelijk) niet in staat zijn. De bedoeling is dat deze zorg alleen terecht komt bij degenen die er recht op hebben, en zo goed en efficiënt mogelijk wordt geleverd. Des te meer nu de budgetten van gemeenten onder druk staan.
VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij preventie, toezicht & handhaving in het brede sociaal domein (Zorg, Jeugd, Werk en Inkomen, Kinderopvang, Inburgering).  
In deze workshop nemen we u mee in een concreet praktijkvoorbeeld en geven op een interactieve wijze weer hoe u uw kaderstellende en controlerende taak als raadslid kunt gebruiken.