Bekijk hieronder per sessie alle beschikbare presentaties.

 


Ronde 1: 10.20 - 11.20 uur

 

Omgevingswet
Bij de invoering van de Omgevingswet lijkt de aandacht vooral te gaan naar kaderstelling. De raad stuurt door bijvoorbeeld een ambitiedocument, omgevingsvisie of omgevingsplan vast te stellen. Maar hoe zit het met de controlerende rol van de raad? Hoe kan de raad vinger aan de pols houden bij de voortgang en implementatie van de Omgevingswet? In deze workshop geeft Pascale Georgopoulou (VNG) handreikingen voor actieve raadsleden.

Spreker: Pascale Georgopoulou, VNG

Bekijk presentatie

 

Monitor sociaal domein
In deze interactieve sessie neemt Hidde Boonstra (VNG) u mee in de achtergronden van de gemeentelijke monitor sociaal domein. Wat meet de monitor sociaal domein wel, en wat niet? Welke informatie kunt u hier al uit destilleren? Wat zijn de plannen voor de doorontwikkeling van de monitor, en hoe worden gemeenten en gemeenteraadsleden daarbij betrokken? Ook staan we stil bij actuele ontwikkelen, zoals het in kaart brengen van maatschappelijk resultaat, de transformatie in het sociaal domein en de aansluiting onderwijs-jeugdhulp.

Sprekers: VNG Realisatie

Burgerparticipatie
Wat moet je als raadslid weten over burgerparticipatie? In deze interactieve workshop gaat u samen met Frank Speel (VNG) op zoek naar goede voorbeelden uit de alledaagse praktijk. In het nieuwe programma Democratie in Actie verzamelen we deze goede voorbeelden uit het hele land. Tijdens de workshop bespreken we de do's en don'ts van burgerparticipatie.

Spreker: Frank Speel, VNG
Bekijk presentatie

Ronde 2: 11.30 - 12.30 uur

Grondzaken
De gemeenteraad is als hoogste bestuursorgaan verantwoordelijk voor een aantal fysieke opgaven, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Bij al deze opgaven is sprake van keuzes in het grondbeleid, het vaststellen van grondexploitaties en de risico’s die daarmee samengaan. In deze workshop wordt u meegenomen in de wereld van de financiële regisseur gebiedsontwikkeling, die helderheid in dit werkveld en in de te maken keuzes kan verschaffen.  In deze workshop gaat Guido Mertens in op de belangrijkste aspecten van sturing op grondbeleid, hoe kostenverhaal kan worden vormgegeven, waar een grondexploitatie voor staat en welke risico’s er zich zoal voor kunnen doen.

Spreker: Guido Mertens, Vereniging van Grondbedrijven
Bekijk presentatie

Politiek-bestuurlijke rol van de raad
Deze workshop gaat over de vraag hoe gemeenteraden het politieke schouwspel aantrekkelijker en beter navolgbaar kunnen maken om zich daarmee ook meer als verantwoordelijk bestuursorgaan te gedragen. Trudy Veninga, trainer in politieke vaardigheden en eigenaar van De Politieke School raakte geïnspireerd door het rapport "Gemeenteraden positioneren" van de NSOB. Zij gaat met de deelnemers op zoek naar handvatten voor gemeenteraden aan de hand van de centrale vraag: 'waar worden deelnemers en toeschouwers wel enthousiast van?'

Spreker: Trudy Veninga, trainer De Politieke School

Bekijk de presentatie, handout 1 en handout 2 

Ronde 3: 13.15 - 14.15 uur

Energietransitie
Er wordt veel van gemeenten verwacht als het gaat om de energietransitie. Zo krijgen de gemeenten de regierol bij het komen tot aardgasvrije wijken en ontwikkelen de decentrale overheden met maatschappelijke parners op regionaal niveau Regionale Energiestrategieën voor de inzet van hernieuwbare energie en warmte. Wat betekent dit voor de gemeente en wat wordt er van hen verwacht? En wat betekent dit specifiek voor u als raadslid? Martijn Staal (VNG) gaat in deze sessie graag het gesprek met u aan over welke vraagstukken bij u het hoogst op de agenda staan en waarop hij vanuit het Nationaal Programma RES en het Kennis- en Leerprogramma Aardgasvrije Wijken wellicht ondersteuning kunnen bieden.

Spreker: Martijn Staal, VNG
> Bekijk presentatie 

Gemeentefinanciën
Als raadslid staat u voor keuzes. De ruimte is vaak mede afhankelijk van de financiën. Hoe en op welke momenten komt relevante informatie beschikbaar? Waar heeft de raad invloed en waar niet? Deze workshop geeft inzicht in uw mogelijkheden als raadslid. Immers:  de begroting is niet meer het privilege van financieel deskundigen ipv  de gemeentefinanciën zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten.

Spreker: Marco Kramer, financieel adviseur

Bekijk presentatie 

Jeugdzorg
Tekorten jeugd en de rol van de raad

Wat is je rol als raad bij het bedenken van oplossingen voor de tekorten in de jeugdhulp? Hoe krijg je zicht op de cijfers en de achterliggende oorzaken? Mag of moet je zelf met verbetervoorstellen? Welke rol speelt de raad in de bovenlokale inkoop van jeugdhulp?
Zomaar een aantal actuele vragen waar veel gemeenteraden zich het hoofd over breken. Wat we weten is dat de standaard antwoorden er niet zijn. Maar welke antwoorden zijn er wel?
Sprekers: Mathilde van de Ven, VNG en Beate van der ploeg, regioambassadeur Noord-Brabant OZJ

Bekijk presentatie en Hoofdrapport Sturen op Zorg